Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Trykacz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 30.12.2013r.o godz. 1240 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3 C w sali nr 405 odbędzie się: druga licytacja  gruntowej: działka nr 108/1 o pow. 1.200 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. 82,50m2 oraz budynkiem gospodarczym położonej w obrębie Rapaty, miejscowości Zdrojek  gm. Gietrzwałd

posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 216.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 144.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika w Olsztynie przy ul. Wyzwolenia 16/2 lub na rachunek bankowy komornika nr: 09124055981111000050284421.

Dłużnik zobowiązany jest udostępnić nieruchomość oglądającym w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Olsztynie przy ul. Wyzwolenia 16/2.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

POUCZENIE

Na dokonaną czynność przysługuje stronom skarga wniesiona w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia do Sądu Rejonowego Wydziału Cywilnego Olsztynie (art. 767 kpc.)

Numer oferty: L/122/N/11/13
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 144.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka