Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Tomasz Gauza na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27 stycznia 2014 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę przy PI. Słowiański 2 odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości zabudowanej w skład, której wchodzą: budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 240 m2 prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 119 o powierzchni 489 położonej: 65-001 Zielona Góra,  Goździkowa, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 445 030,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wy nosi 333 772.50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 503,00zl. . Rękojmię można uiścić także na konto komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Zielonej Górze 70 10205402 0000 0902 0113 0640. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w piątki od godz. 16.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze przy PI. Słowiański 2 w pok.201 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika. jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rcw.IV) przy Sadzie Rejonowym w Zielonej Górze Tomasz GauzaKancelaria Komorniczo w Zielonej Górze 65-03-1 Zielona Góra Bohaterów Westerplatte 11 tel (068) 326-83-19 e-matl: rewir4@revxir4.zgora.plwww.rewir4.zgora.pl

  

Numer oferty: L/41/N/01/14
Region: wielkopolskie
Cena: 333.772,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka