Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-12-2014 r. o godz. 10:00 pod adresem: 02-344 Warszawa, Ul. Częstochowska 8 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość

szacunkowa

Cena

wywołania

1

SAMOCHÓD OSOBOWY FIAT PANDA ROK PROD. 2003 KOLOR: ZIELONY

1 [szt]

5 000,00 zł

3 750,00 zł

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nic wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867' kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwa do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba żc chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika

Podstawa: obwieszczenie  

 

Komornik Sądowy (dawniej Rew.I) przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmicścia w Lodzi Jarosław Kluczkowski Kancelaria Komornicza w Łodzi 90-436 Łódź Al. Kościuszki 89/3.

 

Numer oferty: L/1/R/12/14
Region: mazowieckie
Cena: 3.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu