Spółka została utworzona w 1993 roku i do marca 2005 roku zajmowała się działalnością maklerską.

Od kwietnia 2005 roku Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA, koncentruje się na działalności w obszarze inwestycji kapitałowych, a także świadczy usługi rachunkowo – księgowe oraz usługi z zakresu wsparcia sprawozdawczości finansowej.  Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA obejmowały wsparcie Grupy Kapitałowej PKO Bank Polski SA w rozwoju nowych gałęzi biznesu: w drodze zarówno inwestycji kapitałowych jak i tworzenia zorganizowanych jednostek biznesu. Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA przeprowadzało również inwestycje w papiery wartościowe podmiotów spoza Grupy Kapitałowej PKO Bank Polski SA

Spółka należy do Grupy Kapitałowej PKO Bank Polski SA Jedynym akcjonariuszem Bankowego Towarzystwa Kapitałowego SA pozostaje Neptun – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych, którego organem jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA  tworzy własną Grupę Kapitałową posiadając większościowe pakiety udziałów w spółkach „Inter-Risk” Ukraina Spółka z dodatkową odpowiedzialnością z siedzibą w Kijowie oraz Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie

KRS 000042764

Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 63 243 900 PLN.

NIP: 725-003-83-84

REGON: 470 818 481