Spółka została utworzona w 1993 roku i do marca 2005 roku zajmowała się działalnością maklerską.

Od kwietnia 2005 roku Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA, koncentruje się na działalności w obszarze inwestycji kapitałowych, a także świadczy usługi rachunkowo – księgowe oraz usługi z zakresu wsparcia sprawozdawczości finansowej.  Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA obejmowały wsparcie Grupy Kapitałowej PKO Bank Polski SA w rozwoju nowych gałęzi biznesu: w drodze zarówno inwestycji kapitałowych jak i tworzenia zorganizowanych jednostek biznesu. Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA przeprowadzało również inwestycje w papiery wartościowe podmiotów spoza Grupy Kapitałowej PKO Bank Polski SA

Spółka należy do Grupy Kapitałowej PKO Bank Polski SA Jedynym akcjonariuszem Bankowego Towarzystwa Kapitałowego SA pozostaje Neptun – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych, którego organem jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA  tworzy własną Grupę Kapitałową posiadając większościowe pakiety udziałów w spółkach „Inter-Risk” Ukraina Spółka z dodatkową odpowiedzialnością z siedzibą w Kijowie oraz Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie

KRS 000042764

Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 63 243 900 PLN.

NIP: 725-003-83-84

REGON: 470 818 481

 

 

„WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Bankowe Towarzystwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie (00-872) przy ul. Chłodnej 52, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042764, NIP 7250038384, REGON 470818481, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 63 243 900,00 zł, zwana dalej także „Spółką” czyniąc zadość obowiązkowi wynikającemu z art. 16 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) („Ustawa”) wzywa akcjonariuszy Bankowego Towarzystwa Kapitałowego S.A. do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki w Warszawie (00-872) przy ul. Chłodnej 52 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 – 15.00 w celu ich dematerializacji i zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Biuro Maklerskie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie.

Złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) zostanie potwierdzone przez Spółkę pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Brak odpowiedzi na wezwanie i niezłożenie powyższych dokumentów w Spółce może powodować negatywne konsekwencje dla akcjonariusza. Spółka informuje, że zgodnie z Ustawą moc obowiązująca ww. dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Jednakże powyższe dokumenty zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. Ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.”