PKO Globalnej Strategii - fiz

PKO Globalnej Strategii – fiz to fundusz absolutnej stopy zwrotu. W ramach jego strategii zarządzający ma możliwość generowania zysków zarówno w trakcie wzrostów jak i spadków na rynkach.

PKO Bezpieczna Lokata I - fiz

PKO Bezpieczna Lokata I - fiz inwestuje w bezpieczne papiery wartościowe, takie jak bony skarbowe i obligacje, tylko część jego portfela jest inwestowana w akcje. Proporcja podziału środków pomiędzy część dłużną i akcyjną jest stale kontrolowana.

PKO Strategii Obligacyjnych - fiz

PKO Strategii Obligacyjnych - fiz, którego celem inwestycyjnym jest osiąganie atrakcyjnej stopy zwrotu w średnim i długim okresie niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych.