PKO Bank Polski wprowadził do oferty lokatę strukturyzowaną, w której wartość odsetek jest uzależniona od zachowania koszyka akcji spółek dywidendowych II. Do koszyka zostały wybrane spółki: Equinor ASA (Spółka 1), HSBC Holdings PLC (Spółka 2), Volkswagen AG (Spółka 3), Verizon Communications Inc. (Spółka 4).

Charakterystyka Lokaty
Lokata strukturyzowana daje możliwość potencjalnego zysku, którego wartość będzie uzależniona od zmiany wartości koszyka akcji spółek dywidendowych II. Zysk ograniczony do poziomu:
- 39,99% w skali 24 miesięcy - dla klientów segmentu Podstawowego,
- 49,99% w skali 24 miesięcy - dla klientów segmentu Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej.

Potencjalne odsetki za okres inwestycji będą należne Posiadaczowi lokaty strukturyzowanej tylko w przypadku dotrzymania środków do końca okresu umownego (inwestycji).

Warunki inwestycji

  • okres subskrypcji: od 14 lipca 2023 r. do 27 lipca 2023 r.,
  • okres umowny (inwestycji) – trwa 24 miesięcy i rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu okresu subskrypcji,
  • gwarancja zwrotu wpłaconego kapitału po upływie okresu umownego,
  • minimalna wpłata - 10 000 zł,
  • oprocentowanie w okresie subskrypcji – stałe 2,0% w skali roku.

Zysk z inwestycji (odsetki za okres inwestycji i okres subskrypcji) jest opodatkowany  podatkiem od zysków kapitałowych.

PKO Bank Polski SA informuje, że dla 24 miesięcznej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek dywidendowych II - wartość indeksu z dnia początkowej obserwacji tj. z 28 lipca 2023 r. wynosi:

Nazwa spółki

Wartość indeksu
z dnia początkowej obserwacji
(28 lipca 2023 r.)

Spółka 1: Equinor ASA

305,90 NOK

Spółka 2: HSBC Holdings PLC

646,80 GBP

Spółka 3: Volkswagen AG

121,28 EUR

Spółka 4: Verizon Communications Inc.

34,03 USD
Odbiorcy produktu
Parametry
Oprocentowanie i opłaty
Informacje dodatkowe

Inwestycja w lokatę strukturyzowaną obarczona jest różnymi rodzajami ryzyka, w szczególności takimi jak:

Ryzyko rynkowe – ryzyko utraty wartości części aktywów lub nieuzyskania oczekiwanego wyniku finansowego z inwestycji w rezultacie zmiany parametrów rynkowych
(cen na rynku), w tym wypadku koszyka akcji spółek dywidendowych II będącego instrumentem bazowym.

Ryzyko zmiany regulacji prawnych lub podatkowych– ryzyko zmiany regulacji prawnych dotyczące emitentów, inwestorów lub innych uczestników rynku, oraz ryzyko zmiany przepisów prawa podatkowego polegające na zmianie stawek podatkowych, metody opodatkowania dochodu - zmiany tego rodzaju skutkować mogą wyższymi obciążeniami podatkowymi uczestników rynku.

Ryzyko utraty części kapitału w przypadku przedterminowego wycofania środków z lokaty strukturyzowanej – ryzyko utraty potencjalnych odsetek i części zainwestowanych środków z powodu potrącenia opłaty likwidacyjnej w przypadku przedterminowego wycofania środków z lokaty strukturyzowanej

Ogólny wskaźnik ryzyka:
Nadaliśmy temu produktowi wskaźnik ryzyka równy 2 (w 7 stopniowej skali) oznaczający najniższy poziom ryzyka, ponieważ tylko w przypadku wycofania środków z lokaty przed terminem, na który została zawarta, klient poniesie opłatę likwidacyjną, a tym samym może stracić część wpłaconych na lokatę strukturyzowaną środków.
Ogólny wskaźnik ryzyka pozwala na porównanie poziomu ryzyka tego produktu z innymi produktami. Pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że produkt przyniesie straty wynikające ze zmian na rynkach albo z tego, że nie będzie możliwości wypłaty

PKO Bank Polski SA objął produkty strukturyzowane zasadami wynikającymi z pakietu regulacyjnego MiFID/PRIIP w zakresie informowania i oceny odpowiedniości produktu oferowanego klientowi skutkującymi koniecznością przeprowadzenia klasyfikacji klienta i testu odpowiedniości, a także poinformowania klienta o ryzykach związanych z tym produktem. Więcej informacji znajduje się w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID dostępnej na http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/pko-bank-polski/mifid/