PKO Bank Polski wprowadził do oferty lokatę strukturyzowaną, w której wartość odsetek jest uzależniona od zachowania koszyka akcji spółek lifestylowych. Do koszyka zostały wybrane spółki: Ralph Lauren (Spółka 1), Pernod Ricard (Spółka 2), Estee Lauder (Spółka 3), Pandora (Spółka 4).

Charakterystyka Lokaty
Lokata strukturyzowana daje możliwość potencjalnego zysku, którego wartość będzie uzależniona od zmiany wartości koszyka akcji spółek lifestylowych. Zysk ograniczony do poziomu:
- 32,49% w skali 25 miesięcy - dla klientów segmentu Podstawowego,
- 38,99% w skali 25 miesięcy - dla klientów segmentu Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej.
Potencjalne odsetki za okres inwestycji będą należne Posiadaczowi lokaty strukturyzowanej tylko w przypadku dotrzymania środków do końca okresu umownego (inwestycji).

 Warunki inwestycji

  • okres subskrypcji: od 7 czerwca 2023 r. do 28 czerwca 2023 r.,
  • okres umowny (inwestycji) – trwa 25 miesięcy i rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu okresu subskrypcji,
  • gwarancja zwrotu wpłaconego kapitału po upływie okresu umownego,
  • minimalna wpłata - 10 000 zł,
  • oprocentowanie w okresie subskrypcji – stałe 2,0% w skali roku.

Zysk z inwestycji (odsetki za okres inwestycji i okres subskrypcji) jest opodatkowany  podatkiem od zysków kapitałowych.

PKO Bank Polski SA informuje, że dla 25 miesięcznej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek lifestylowych - wartość indeksu z dnia początkowej obserwacji tj. z 29 czerwiec 2023 r. wynosi:

Nazwa spółki

Wartość indeksu
z dnia początkowej obserwacji
(29 czerwiec 2023 r.)

Spółka 1: Ralph Lauren

123,11 USD

Spółka 2: Pernod Ricard

199,75 EUR

Spółka 3: Estee Lauder

192,53 USD

Spółka 4: Pandora

603,20 DKK
Odbiorcy produktu
Parametry
Oprocentowanie i opłaty
Informacje dodatkowe

Inwestycja w lokatę strukturyzowaną obarczona jest różnymi rodzajami ryzyka, w szczególności takimi jak:

Ryzyko rynkowe – ryzyko utraty wartości części aktywów lub nieuzyskania oczekiwanego wyniku finansowego z inwestycji w rezultacie zmiany parametrów rynkowych (cen na rynku), w tym wypadku koszyka akcji spółek lifestylowych będącego instrumentem bazowym.

Ryzyko zmiany regulacji prawnych lub podatkowych– ryzyko zmiany regulacji prawnych dotyczące emitentów, inwestorów lub innych uczestników rynku, oraz ryzyko zmiany przepisów prawa podatkowego polegające na zmianie stawek podatkowych, metody opodatkowania dochodu - zmiany tego rodzaju skutkować mogą wyższymi obciążeniami podatkowymi uczestników rynku.

Ryzyko utraty części kapitału w przypadku przedterminowego wycofania środków z lokaty strukturyzowanej – ryzyko utraty potencjalnych odsetek i części zainwestowanych środków z powodu potrącenia opłaty likwidacyjnej w przypadku przedterminowego wycofania środków z lokaty strukturyzowanej

Ogólny wskaźnik ryzyka:
Nadaliśmy temu produktowi wskaźnik ryzyka równy 1 ( w 7 stopniowej skali) oznaczający najniższy poziom ryzyka, ponieważ tylko w przypadku wycofania środków z lokaty przed terminem, na który została zawarta, Klient poniesie opłatę likwidacyjną

Ogólny wskaźnik ryzyka pozwala na porównanie poziomu ryzyka tego produktu z innymi produktami. Pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że produkt przyniesie straty wynikające ze zmian na rynkach albo z tego, że nie będzie możliwości wypłaty

PKO Bank Polski SA objął produkty strukturyzowane zasadami wynikającymi z pakietu regulacyjnego MiFID/PRIIP w zakresie informowania i oceny odpowiedniości produktu oferowanego klientowi skutkującymi koniecznością przeprowadzenia klasyfikacji klienta i testu odpowiedniości, a także poinformowania klienta o ryzykach związanych z tym produktem. Więcej informacji znajduje się w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID dostępnej na http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/pko-bank-polski/mifid/