PKO Bursztynowy

PKO Bursztynowy oferuje ekspozycję głównie na instrumenty dłużne (m.in. obligacje skarbowe i korporacyjne). Jego spektrum inwestycyjne obejmuje także w niewielkim stopniu instrumenty udziałowe,
w szczególności akcje.

PKO Szafirowy

PKO Szafirowy oferuje ekspozycję głównie na instrumenty dłużne (m.in. obligacje skarbowe i korporacyjne). Jego spektrum inwestycyjne obejmuje również instrumenty udziałowe (przede wszystkim akcje) oraz w niewielkim stopniu ekspozycję na inne aktywa, w szczególności tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, które lokują środki na rynku nieruchomości, surowców lub metali szlachetnych, a także realizujących politykę inwestycyjną absolutnej stopy zwrotu.

PKO Rubinowy

PKO Rubinowy oferuje ekspozycję głównie na instrumenty dłużne (m.in. obligacje skarbowe i korporacyjne) oraz instrumenty udziałowe (przede wszystkim akcje). Jego spektrum inwestycyjne obejmuje również inne aktywa, w szczególności tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, które lokują środki na rynku nieruchomości, surowców lub metali szlachetnych, a także realizujących politykę inwestycyjną absolutnej stopy zwrotu.

PKO Szmaragdowy

PKO Szmaragdowy oferuje ekspozycję głównie na instrumenty udziałowe (przede wszystkim akcje) oraz instrumenty dłużne (m.in. obligacje skarbowe i korporacyjne).

PKO Diamentowy

Subfundusz oferuje ekspozycję głównie na instrumenty udziałowe, przede wszystkim akcje. Jego spektrum inwestycyjne obejmuje również instrumenty dłużne (m.in. obligacje skarbowe i korporacyjne) oraz inne aktywa, w szczególności tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, które lokują środki na rynku nieruchomości, surowców lub metali szlachetnych, a także realizujących politykę inwestycyjną absolutnej stopy zwrotu.

Komunikat dotyczący blokowania rachunków

Przypominamy, że Klienci, którzy w okresie od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.11.2015 r.: otworzyli rachunek finansowy, w tym także w związku z nabyciem jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (PKO TFI S.A.), proszeni są o złożenie Oświadczenia o statusie FATCA do PKO Banku Polskiego lub do PKO TFI S.A.