Oszczędnościowe Książeczki Mieszkaniowe (z prawem do premii gwarancyjnej) były wystawiane do  23 października 1990 r.

Właścicielom tych książeczek przysługuje prawo do premii gwarancyjnej, pod warunkiem przeznaczenia środków pieniężnych zgromadzonych na książeczce na ściśle określone cele mieszkaniowe. Premia gwarancyjna jest finansowa ze środków budżetu państwa.

Tryb i zasady wypłaty premii gwarancyjnej są określone w ustawie z dnia 30 listopada 1995r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 763).

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych Klienta gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 EURO. Więcej informacji

 

Drukuj