Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszy znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie  www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów jest dostępna  pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID Funduszy. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej lub dużej zmienności. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie  www.pkotfi.pl. Szczegółowe zasady uczestnictwa regulują Zasady Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego „Portfele Inwestycyjne” („Zasady”) dostępne u dystrybutorów i na stronie  www.pkotfi.pl.

Opodatkowanie związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy lub subfunduszy zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może się zmienić. Do ustalenia obowiązków podatkowych jest zalecane zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej.

PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

 

 

Więcej o opłatach

W przypadku, gdy zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Programu składane jest:

 

  • w okresie pierwszych 12 miesięcy, licząc od dnia wyceny, w którym nastąpiło pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu - pobierana jest opłata manipulacyjna za odkupienie w wysokości 6% wartości odkupionych Jednostek,
  • w okresie od 13-go miesiąca do końca 24-go miesiąca, licząc od dnia wyceny, w którym nastąpiło pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu - pobierana jest opłata manipulacyjna za odkupienie w wysokości 4% wartości odkupionych Jednostek Uczestnictwa,
  • w okresie od 25-go miesiąca do końca 36-go miesiąca, licząc od dnia wyceny, w którym nastąpiło pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu - pobierana jest opłata manipulacyjna za odkupienie w wysokości 2% wartości odkupionych Jednostek Uczestnictwa,
  • po  upływie  36 miesięcy od dnia wyceny Jednostek Uczestnictwa, w którym nastąpiło pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu – opłata manipulacyjna za odkupienie nie jest pobierana.

 

Drukuj