Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego- sfio znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie  www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów jest dostępna  pod numerem bezpłatnej infolinii 800 302 302. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID Funduszy. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej lub dużej zmienności. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie  www.pkotfi.pl. Szczegółowe zasady uczestnictwa regulują Zasady Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego „Pakiet Emerytalny PKO TFI” („Zasady”) dostępne u dystrybutorów i na stronie  www.pkotfi.pl.

Opodatkowanie związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa Funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego- sfio zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może się zmienić. Do ustalenia obowiązków podatkowych jest zalecane zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej.

PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego

Drukuj