Warunki ochrony ubezpieczeniowej zostały specjalnie zaprojektowane dla Klientów PKO BP. Korzystając z tej oferty zyskują Państwo pewność, że posiadane ubezpieczenie zapewni Państwu należytą ochronę w sytuacji wystąpienia zdarzenia losowego.

Ubezpieczenie wyróżnia się wieloma korzyściami, z których najważniejsze to:

 • atrakcyjne stawki
 • brak zwyżek za konstrukcję palną budynku lub prowadzenie działalności gospodarczej
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • brak udziałów własnych
 • minimum wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej
 • ubezpieczenie według wartości nowej odtworzeniowej
 • wyeliminowanie zasady proporcji - odszkodowanie nie będzie pomniejszane w przypadku niedoszacowania wartości mienia
 • zniesienie zasady wyczerpywania sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania
 • minimum formalności - przystąpienie do ubezpieczenia w trakcie procesu udzielania kredytu/pożyczki
 • nie ma konieczności wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę
 • w ramach ochrony mienia ruchomego ubezpieczone jest także mienie służbowe
 • w przypadku wykupienia ubezpieczenia ruchomości, ubezpieczone są również przedmioty codziennego użytku (np.: torebka, teczka, portmonetka, etui na dokumenty, dokumenty, drobna gotówka, karty płatnicze, zegarek, klucze, bilet komunikacji publicznej, telefon komórkowy, okulary, papierośnica, zapalniczka, podręczne kosmetyki, parasol) od rabunku poza miejscem zamieszkania
 • bezpłatne usługi Assistance Dom
Przeznaczenie

Korzystając z ubezpieczenia można objąć ochroną:

 • domy w stadium użytkowania
 • domy w stadium budowy
 • lokale mieszkalne w stadium użytkowania
 • ruchomości domowe i stałe elementy znajdujące się w ubezpieczonej nieruchomości
 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym (ochrona obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

Zakres ubezpieczenia domów i mieszkań

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej domów i lokali mieszkalnych obejmuje szkody powstałe w następstwie: ognia, uderzenia pioruna, powodzi, śniegu, zalania, gradu, huraganu, eksplozji, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, przepięcia, lawiny, upadku pojazdu powietrznego, uderzenia pojazdu, aktów terroryzmu, huku ponaddźwiękowego, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, upadku drzewa lub masztu, dewastacji.

W ubezpieczeniu ruchomości domowych i stałych elementów ochrona obejmuje również ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku.
W ramach ochrony mienia ruchomego ubezpieczone jest także mienie służbowe (np. przenośny sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe) oraz przedmioty codziennego użytku (np.: torebka, teczka, portmonetka, etui na dokumenty, dokumenty, drobna gotówka, karty płatnicze, zegarek, klucze, bilet komunikacji publicznej, telefon komórkowy, okulary, papierośnica, zapalniczka, podręczne kosmetyki, parasol) od rabunku poza miejscem zamieszkania.

Do ubezpieczenia nieruchomości w stadium użytkowania dołączane są bezpłatne usługi Assistance Dom obejmujące:

 • pomoc medyczną, np. zorganizowanie i pokrycie kosztów
 • udzielenia przez lekarza pierwszej porady telefonicznej
 • wizyty lekarza lub pielęgniarki u ubezpieczonego
 • transportu medycznego ubezpieczonego z jego domu do najbliższego szpitala danej specjalności i z powrotem
 • pomoc w przypadku hospitalizacji, np. zorganizowanie i pokrycie kosztów:
  a) transportu medycznego ze szpitala do domu
  b) wizyty pielęgniarki
  c) opieki nad psami i kotami znajdującymi się w domu
  d) dostarczenia ubezpieczonemu artykułów żywnościowych i higienicznych oraz leków
  e) przewozu dzieci lub osób niesamodzielnych do osoby wyznaczonej
 • usługi domowe - w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, wskutek którego dom lub mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania, ubezpieczony może skorzystać z usług:
  a) zorganizowania i pokrycia kosztów transportu oraz pobytu w hotelu wraz z osobami bliskimi przez okres 3 dni
  b) zorganizowania transportu ubezpieczonego wraz z osobami bliskimi do wskazanego miejsca na terenie Polski
  c) zorganizowania i pokrycia kosztów dozoru mienia

W przypadku, gdy wskutek wystąpienia ryzyk takich jak ogień, huragan, powódź, kradzież z włamaniem, dewastacja i innych, miejsce ubezpieczenia zostało uszkodzone, Assistance Dom obejmuje usługi zorganizowania i pokrycia kosztów dojazdu do domu oraz robocizny m.in. następujących specjalistów: ślusarza, elektryka, hydraulika, szklarza, dekarza.


Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Klient korzystający z ubezpieczenia domów i lokali mieszkalnych może wykupić również ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. W ramach tego ubezpieczenia ochroną obejmowane są osoby fizyczne wraz z małżonkiem, dziećmi i gospodynią domową.

Ubezpieczenie obejmuje w szczególności szkody powstałe z tytułu:

 • posiadania i użytkowania mieszkania, domu lub garaży dla własnego użytku (włącznie ze szkodami wodociągowymi)
 • wykonywania czynności życia codziennego
 • uprawiania sportu, z wyłączeniem sportu wyczynowego
 • posiadania zwierząt domowych lub egzotycznych
 • używania rowerów, wózków inwalidzkich
 • używania sprzętu pływającego dla własnych potrzeb
 • posiadania pasiek do 5 uli
 • opieki na niepełnoletnimi dziećmi
 • a także szkody wyrządzone w następstwie rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego

Ochrona obowiązuje na terenie całej Polski. Szczegóły dotyczącego ubezpieczenia zawarte są Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dla kogo?
Minimalna wpłata
Informacje dodatkowe