Rządowe wakacje kredytowe
MOŻESZ ZAWIESIĆ SPŁACANIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

Rządowe wakacje kredytowe

 • Nawet na 4 miesiące w 2024 r.
 • Jeśli spełniasz wymagania ustawowe
 • Bez dodatkowych opłat
 • Wniosek online złożysz w serwisie iPKO

Zawieszenie spłaty kredytu – najważniejsze informacje

 • Możesz zawiesić spłatę kredytu lub pożyczki hipotecznej w PLN, wykorzystanej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Z zawieszenia spłaty kredytu skorzystasz, jeśli:

  • masz umowę zawartą przed 1.07.2022 r.
  • spełniasz dodatkowe wymogi ustawowe, tj. jeśli:
   • wartość udzielonego kredytu nie przekroczyła 1 200 000 zł
   • średnia arytmetyczna wartość wskaźnika RdD przekracza 30% (rata do dochodu, czyli stosunek raty kredytu do dochodów netto Twojego gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku), albo
   • masz na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci (na dzień złożenia wniosku)

  Wniosek składa 1 ze współkredytobiorców. Przy wniosku złożysz wymagane ustawą oświadczenia w zakresie spełnienia powyższych warunków.

  Pamiętaj, że wszystkie oświadczenia w tym wniosku składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Ze względu na wagę złożonych oświadczeń możemy skontaktować się z Tobą.

 • W 2024 r. możesz zawiesić spłatę kredytu nawet na 4 miesiące:

  • od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. – na 2 miesiące
  • od 1 września do 31 grudnia 2024 r. – na 2 miesiące
 • Zawieszenie kredytu jest darmowe. Podczas zawieszenia nie musisz realizować płatności związanych z Twoją umową – przez ten czas nie naliczymy Ci odseteknie pobierzemy innych opłat.

  Pobierzemy składkę ubezpieczeniową, aby zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

 • Wniosek złożysz online w serwisie iPKO, w oddziałach banku lub korespondencyjnie.

  Jeśli nie możesz złożyć wniosku w serwisie iPKO lub oddziale, wydrukuj i wypełnij wniosek, a następnie wyślij go na adres:

  PKO Bank Polski CBO ZID E-Kancelaria
  ul. Partyzantów 15 22-411 Zamość.

   

  • Potwierdzenie złożenia wniosku wyślemy Ci w ciągu 21 dni w taki sam sposób, w jaki wysyłamy zawiadomienia o wysokości rat
  • Okres kredytowania i terminy spłaty kredytu, które są przewidziane w umowie, przedłużymy Ci o okres zawieszenia spłaty kredytu. Nie musisz zawierać aneksu
  • Informację o zawieszeniu spłaty przekażemy do BIK-u. Nie traktujemy tej informacji jako zaległość w spłacie i nie wpływa na ocenę zdolności kredytowej
  • Możesz też skorzystać z wakacji kredytowych:
   • w czasie wypłaty transz
   • gdy Twój kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej
  • Jeśli planujesz:
   • nadpłatę kredytu – zrealizujesz ją również w trakcie okresu zawieszenia.
    Jeśli chcesz nadpłacić kredyt w trakcie rządowych wakacji kredytowych, kwotę nadpłaty zaliczymy standardowo na spłatę zadłużenia – zgodnie z kolejnością wpłat określoną w umowie (w tym na odsetki bieżące naliczone przed okresem zawieszenia). Tych odsetek nie uwzględnimy już w racie, którą zapłacisz po okresie zawieszenia
   • zawarcie aneksu do umowy – zrób to przed lub po okresie zawieszenia, chyba że aneks nie wiąże się ze zmianą harmonogramu spłaty kredytu
  • Jeżeli masz już złożony wniosek o zawieszenie najbliższej raty kredytu w ramach umownych wakacji kredytowych, anulujemy go z dniem rozpoczęcia okresu zawieszenia w ramach rządowych wakacji kredytowych. Da Ci to możliwość skorzystania z umownych wakacji kredytowych, gdy skończy się okres rządowego zawieszenia.
Miniatura video 67494

Jak złożyć wniosek o Rządowe wakacje kredytowe w iPKO?

Pytania i odpowiedzi

 • Rządowe wakacje kredytowe to zawieszenie spłaty kredytu, w czasie którego nie zapłacisz raty. W 2024 r. możesz skorzystać maksymalnie z 4 okresów zawieszeń (tj. od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. – na 2 miesiące i od 1 września do 31 grudnia 2024 r. – na kolejne 2 miesiące) – wtedy wydłużymy termin spłaty kredytu hipotecznego o tyle samo miesięcy.

 • W 2024 r. żeby skorzystać z rządowych wakacji kredytowych, musisz spełniać dodatkowe wymagania ustawowe, tj.:

  • wartość udzielonego kredytu nie może być większa niż 1 200 000 zł 
  • średnia arytmetyczna wartość wskaźnika RdD przekracza 30% (rata do dochodu czyli stosunek raty kredytu do dochodów netto Twojego gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku), albo
  • masz na utrzymaniu min. 3 dzieci – na dzień złożenia wniosku

  Możesz uwzględnić dzieci, które zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny mają:

  • mniej niż 18 lat
  •  mniej niż 25 lat i uczą się w szkole lub szkole wyższej
  •  orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – bez względu na wiek

  Możesz też uwzględnić np. dzieci, które są pod Twoją pieczą zastępczą. Szczegóły sprawdź w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 i 1429).

 • W 2024 r. możesz zawiesić spłatę kredytu nawet na 4 miesiące:

  • od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. – na 2 miesiące
  • od 1 września do 31 grudnia 2024 r. – na 2 miesiące
 • Wylicz wskaźnik RdD dla każdego z 3 pełnych miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku. Następnie oblicz średnią arytmetyczną z tych 3 wskaźników. Wartość tej średniej musi być wyrażona w procentach (np. 0,375 = 37,5%). Gdy średnia arytmetyczna wskaźnika RdD będzie większa niż 30%, możesz skorzystać z rządowych wakacji kredytowych – jeśli spełniasz inne warunki ustawowe. 

  Przykładowe wyliczenie:

  • Jan chce zawiesić spłatę kredytu od 1 sierpnia 2024 r. i składa wniosek o zawieszenie w lipcu 2024 r.
  • Jan i Ewa mają na utrzymaniu 2 dzieci, dlatego muszą policzyć średni wskaźnik RdD
  • rata kredytu w każdym z ostatnich 3 pełnych miesięcy przed złożeniem wniosku wynosiła po 3000 zł
  • suma dochodu netto („na rękę”) gospodarstwa domowego Jana w ostatnich 3 miesiącach 2024 r. to:
   • 7000 zł w kwietniu (3500 zł dochód Jana + 3500 zł dochód Ewy)
   • 8000 zł w maju (4000 zł dochód Jana + 4000 zł dochód Ewy)
   • 6700 zł w czerwcu (2700 zł dochód Jana + 4000 zł dochód Ewy)
  • wskaźnik RdD (rata do dochodu) wyniósł:
   • 42,86% (3000 zł/7000 zł) – w kwietniu
   • 37,5% (3000 zł/8000 zł) – w maju
   • 44,78% (3000 zł/6700 zł) – w czerwcu
  • Jan może skorzystać z rządowych wakacji kredytowych, bo średnia arytmetyczna wskaźników RdD wynosi: (42,86%+37,5%+44,78%) / 3 = 41,71%, czyli jest wyższa niż 30%.

  Zasady określania wysokości dochodu znajdziesz w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 • Wniosek możesz złożyć 24/7 w serwisie iPKO na komputerze i w przeglądarce w swoim telefonie – do wniosku online wystarczy Ci narzędzie autoryzacji. Wniosek możesz też złożyć w oddziale lub korespondencyjnie. 

 • Wniosek o wakacje kredytowe składa jeden z kredytobiorców. 

 • Nie, ustawowe wakacje kredytowe dotyczą jedynie kredytów i pożyczek hipotecznych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Z rządowych wakacji kredytowych możesz skorzystać, jeśli:

  • kredyt lub pożyczka wykorzystane były na zaspokojenie Twoich potrzeb mieszkaniowych
  • spełniasz wymagania ustawowe, tj.:
   • umowa została zawarta przed 1.07.2022 r.
   • kredyt lub pożyczka jest w PLN
   • wartość udzielonego kredytu nie przekracza 1 200 000 zł
   • średnia arytmetyczna wartość wskaźnika RdD przekracza 30% (rata do dochodu czyli stosunek raty kredytu do dochodów netto Twojego gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku)

  albo

   • masz na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci (na dzień złożenia wniosku)

  Pamiętaj, że wakacje kredytowe dotyczą tylko 1 kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej.

 • Możesz skorzystać z wakacji kredytowych tylko dla 1 kredytu. Pamiętaj, że dotyczy to tylko kredytów zaciągniętych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, a w 2024 r. musisz spełniać dodatkowe wymagania ustawowe.

  Jeśli masz więcej kredytów hipotecznych, wybierz kredyt, który chcesz zawiesić i sprawdź, czy kwalifikuje się on do skorzystania z umownych wakacji kredytowych.

 • W czasie zawieszenia nie naliczymy Ci odsetek i nie pobierzemy innych opłat. Pamiętaj o składce ubezpieczeniowej – pobierzemy ją, aby zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

 • Rządowe wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia do 4 rat kredytu hipotecznego w 2024 r. Jest to zawieszenie raty kapitałowo-odsetkowej. Dzięki umownym wakacjom kredytowym w naszym banku możesz zawiesić po 1 racie w każdym roku kalendarzowym przez cały okres trwania umowy – o ile tego typu postanowienie znajduje się w Twojej umowie kredytu.

 • Tak, jeśli masz kredyty z dopłatami BGK, możesz skorzystać z rządowych wakacji kredytowych. Pamiętaj o warunkach:

  • kredyt jest przeznaczony na zaspokojenie Twoich potrzeb mieszkaniowych
  • spełniasz wymagania ustawowe:
   • umowa zawarta została przed 1.07.2022 r.
   • kredyt jest w PLN
   • wartość udzielonego kredytu nie przekracza 1 200 000 zł
   • średnia arytmetyczna wartość wskaźnika RdD przekracza 30% (rata do dochodu czyli stosunek raty kredytu do dochodów netto Twojego gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku),

  albo

   • masz na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci (na dzień złożenia wniosku)
 • Tak, potwierdzenie złożenia wniosku dostarczymy w ciągu 21 dni w taki sam sposób, w jaki otrzymujesz zawiadomienie o wysokości rat.

  Dodatkowo jeśli złożysz wniosek w serwisie iPKO, dostaniesz powiadomienie o prawidłowym złożeniu wniosku w wybrany przez Ciebie sposób:

  • SMS-em
  • e-mailem
  • powiadomieniem w aplikacji IKO
 • Okres kredytowania i terminy spłaty kredytu przewidziane w umowie przedłużymy o okresy zawieszenia spłaty kredytu. Nie musisz zawierać aneksu.

 • Możliwość zawieszenia spłaty kredytu dotyczy również osób, które mają opóźnienia w spłacie – bez względu na długość opóźnienia.

 • Jeżeli masz już złożony wniosek o zawieszenie najbliższej raty w ramach umownych wakacji kredytowych – anulujemy go. To da Ci możliwość skorzystania z umownych wakacji kredytowych, gdy skończy się okres rządowych wakacji kredytowych.

 • Tak. Zgodnie z ustawą zawieszeniu spłaty kredytu podlegają te kredyty, których walutą na dzień złożenia wniosku o zawieszenie spłaty jest PLN.

 • Kredytobiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, mogą składać wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców we wszystkich oddziałach PKO Banku Polskiego. Sprawdź szczegóły.

 • My, czyli PKO Bank Polski, przekazujemy informację o skorzystaniu z rządowych wakacji kredytowych do BIK, ale nie traktujemy jej jako zaległości w spłacie kredytu i nie ma ona wpływu na ocenę zdolności kredytowej.

 • Wystarczy Twój dowód tożsamości. Nie potrzebujesz żadnych dodatkowych dokumentów, żeby złożyć wniosek. Odwiedź jeden z naszych oddziałów – wizytę możesz umówić na konkretny dzień i godzinę. Pamiętaj, że wniosek możesz też złożyć w serwisie iPKO – większość danych uzupełni się automatycznie.

 • Tak – jeśli Twój kredyt jest wypłacany w transzach, możesz skorzystać z rządowych wakacji kredytowych. Pamiętaj, że obejmują one kredyty, dla których umowa została zawarta przed 1.07.2022 r. 

 • W okresie zawieszenia możesz nadpłacić kredyt – zrobisz to również w serwisie iPKO.

 • Wniosek o zawieszenie kredytu złożysz online w serwisie iPKO. Po zalogowaniu przejdź do dyspozycji Rządowe wakacje kredytowe 2024 i potwierdź ją narzędziem autoryzacji. Możesz zrobić to też na telefonie, gdy zalogujesz się do serwisu iPKO przez przeglądarkę.

 • Tak, rządowe wakacje kredytowe dotyczą również pożyczek hipotecznych wykorzystanych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Odwołanie wniosku o zawieszenie spłaty kredytu (rządowe wakacje kredytowe 2024) złożysz w serwisie iPKO w sekcji Moje sprawy -> e-Dokumenty.

  Wydrukuj odwołanie wniosku, wypełnij je i dodaj skan lub zdjęcie odwołania w serwisie iPKO.

Jak rozliczamy nadpłatę kredytu?

Nadpłatę kredytu rozliczymy w taki sposób, jaki jest opisany w Twojej umowie. Rządowe wakacje kredytowe nie zmieniają sposobu rozliczania nadpłat.

Ważne: Odsetki zawsze spłacasz za miesiąc, który minął. Przykład: spłacasz ratę kredytu 1 września, to oznacza, że spłacasz odsetki naliczone w dniach 2.08–1.09.

  • Kwota kredytu: 300 tys. zł
  • Okres pozostały do spłaty: 20 lat
  • Oprocentowanie: 9%
  • Spłata raty 1-go dnia miesiąca: raty równe (annuitetowe)
  • Rata przed zawieszeniem spłaty kredytu: 2701,08 zł
  • Wakacje kredytowe: 15.08 – 14.09
  • Kwota nadpłaty: 2700 zł
  • Nadpłacasz kredyt w wysokości 2700 zł przed wakacjami kredytowymi, tj. 2 sierpnia
  • Z tej kwoty 73,87 zł pobraliśmy na odsetki, a 2626,13 zł na kapitał
  • Pierwsza rata po zakończeniu wakacji wyniesie 2677,77 zł – odsetki to 2123,51 zł, a kapitał 554,26 zł
  • Kolejna rata to 2677,77 zł – odsetki to 2265,72 zł, a kapitał 412,05 zł
  • Po spłacie tych rat twój kapitał wyniesie 295 999,63 zł

  • Nadpłacasz kredyt w wysokości 2700 zł 15 sierpnia – w dniu rozpoczęcia wakacji kredytowych
  • Z tej kwoty 960,34 zł to odsetki, a 1739,66 zł to kapitał
  • Pierwsza rata po zakończeniu wakacji kredytowych wyniesie 2685,76 zł, w tym 1248,53 zł to odsetki, a 1437,23 zł to kapitał
  • Kolejna rata wyniesie 2685,76 zł, w tym 2265,75 zł to odsetki, a 420,01 zł to kapitał
  • Po spłacie tych rat twój kapitał wyniesie 295 995,17 zł

   

  Zauważ, że odsetki pobrane z nadpłaty nie są uwzględniane już w racie, którą zapłacisz po okresie zawieszenia. Dzięki temu w racie spłacisz większą cześć kapitału.

  Jeśli nadpłacasz kredyt, który jest w trakcie zawieszenia, kwota nadpłaty spłaci odsetki naliczone przed okresem zawieszenia. W okresie wakacji kredytowych oprocentowanie kredytu wynosi 0%.

  W przykładzie wskazano nadpłatę w dniu rozpoczęcia zawieszenia, ale taka sama sytuacja występuje w przypadku nadpłaty w innych dniach w trakcie okresu zawieszenia.

  • 1 października (po zakończeniu wakacji kredytowych) płacisz ratę w wysokości 2701,45 zł
  • 2 października nadpłacasz kredyt w wysokości 2700 zł. Z tej kwoty 73,75 zł to odsetki, a 2626,25 zł to kapitał
  • Rata po nadpłacie wyniesie 2677,43 zł, w tym 2193,14 zł to odsetki, a 484,29 zł to kapitał
  • Po spłacie tych rat twój kapitał wyniesie 295 996,24 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (z późn. zm.).