Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Jeśli masz kredyt mieszkaniowy i znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej możesz zyskać:

 

 • Wsparcie w spłacie rat – jeśli spłata kredytu mieszkaniowego jest dla Ciebie zbyt dużym wydatkiem lub
 • Pożyczkę na spłatę zadłużenia – jeśli chcesz sprzedać mieszkanie (dom), ale pieniądze z jego sprzedaży nie pokryją spłaty kredytu mieszkaniowego

Wypełnij krótką ankietę i sprawdź czy spełniasz warunki

Posiadam status osoby bezrobotnej

Utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub została rozwiązana bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
? Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (z późn. zm.) Art. 52. § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku”
:

Moje gospodarstwo domowe uzyskuje dochód, który po pomniejszeniu o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza
? Pod pojęciem „koszty obsługi kredytu mieszkaniowego”, rozumie się wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej zgodnej z harmonogramem spłat kredytu mieszkaniowego.
Wskazane kwoty dochodu określone zostały zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (z późn. zm.) art. 8 ust 1. Pkt 1 oraz pkt 2.i obowiązują od dnia 1.01.2022 r.
:
- 1940 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
- 1500 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego

Ponoszę miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 40% dochodów osiąganych miesięcznie przez moje gospodarstwo domowe
? Pod pojęciem miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego rozumie się wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej zgodnej z harmonogramem spłat kredytu mieszkaniowego.

Jestem właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub byłem/am nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

Posiadam inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałem/am takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

Posiadam inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałem/am takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

Pytania i odpowiedzi

 • Wniosek o wsparcie w spłacie kredytu lub o pożyczkę na spłatę kredytu możesz złożyć, jeśli:

  1. Ty lub osoba, z którą masz kredyt, macie status bezrobotnego lub
  2. Koszty raty kredytu przekraczają 40% miesięcznych dochodów Twojego gospodarstwa domowego lub
  3. Twoje miesięczne dochody, po odjęciu miesięcznych kosztów kredytu nie przekraczają:
   1. 1 940 zł w gospodarstwie jednoosobowym:
   2. 1 500 zł na każdą osobę w gospodarstwie wieloosobowym
 • Wniosek o wsparcie w spłacie kredytu lub o pożyczkę na spłatę kredytu możesz złożyć:

  1. Papierowo – w dowolnym oddziale banku
  2. Elektronicznie – na adres mailowy pracownika banku, po wcześniejszym kontakcie z doradcą hipotecznym w oddziale
 • Nie otrzymasz wsparcia w spłacie kredytu, jeśli:

  1. Masz rozwiązaną umowę o pracę: przez siebie lub Twojego pracodawcę bez okresu wypowiedzenia z Twojej winy
  2. Jeśli jesteś ubezpieczony na wypadek utraty pracy i masz gwarancję wypłaty świadczenia – za okres, w którym przysługuje Ci to świadczenie
  3. Ty lub osoba, z którą masz kredyt, uzyskała już wsparcie na zasadach określonych w ustawie 
  4. Masz wypowiedzianą umowę o kredyt mieszkaniowy
  5. Na dzień złożenia wniosku o wsparcie:
   1. jesteś właścicielem lub współwłaścicielem innego mieszkania/domu jednorodzinnego lub taka nieruchomość była Twoja 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
   2. masz inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub takie prawo było Twoje 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
   3. masz inne roszczenie o przeniesienie prawa własności do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo takie roszczenie było Twoje 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  1. Prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania
 • Wsparcie wstrzymuje się, jeśli z niego zrezygnujesz lub przestaniesz spełniać warunki jego przyznania, np. stracisz status osoby bezrobotnej, Twoje miesięczne dochody wzrosną ponad wymagany próg, sprzedasz mieszkanie/dom jednorodzinny, na który masz kredyt lub spłacisz kredyt w całości.

   

 • Możesz dostać pożyczkę, jeśli pieniądze ze sprzedaży Twojej nieruchomości nie wystarczą na spłatę kredytu mieszkaniowego

 • Możesz otrzymać maks. do 120 000 zł pożyczki na spłatę kredytu mieszkaniowego

 • Żeby dostać pożyczkę, trzeba dostarczyć nam umowę sprzedaży nieruchomości maks. do 14 dni od dnia sprzedaży

 • Pożyczkę zwracasz po 2 latach od jej wypłaty w 200 równych i nieoprocentowanych ratach co miesiąc. Jeśli zwrócisz 134 rat bez opóźnień, pozostałe zostaną umorzone

 • Żeby skorzystać ze wsparcia na nowych zasadach, musisz podpisać aneks do umowy wsparcia. Zanim Ci go udostępnimy, sprawdzimy m.in. czy nadal aktualna jest przesłanka, na podstawie której obecnie dostajesz pomoc z FWK.