Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Jeśli masz kredyt mieszkaniowy i znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej możesz zyskać:

 • Wsparcie w spłacie rat – jeśli spłata kredytu mieszkaniowego jest dla Ciebie zbyt dużym wydatkiem lub
 • Pożyczkę na spłatę zadłużenia – jeśli chcesz sprzedać mieszkanie (dom), ale pieniądze z jego sprzedaży nie pokryją spłaty kredytu mieszkaniowego

O wsparciu

Wsparcie możesz dostać, jeśli masz trudności ze spłatą kredytu, który zaspokaja Twoje potrzeby mieszkaniowe
Uzyskasz pomoc w spłacie rat kredytu – maks. 2000 zł miesięcznie
Ze wsparcia możesz korzystać nawet przez 3 lata
Wsparcie zaczniesz zwracać po 2 latach od przekazania nam przez BGK ostatniej raty wsparcia w 144 równych i nieoprocentowanych ratach co miesiąc. Jeśli zwrócisz 100 rat bez opóźnień, pozostałe zostaną umorzone

O pożyczce

Możesz dostać pożyczkę, jeśli pieniądze ze sprzedaży Twojej nieruchomości nie wystarczą na spłatę kredytu mieszkaniowego
Możesz otrzymać maks. do 72 000 zł pożyczki na spłatę kredytu mieszkaniowego
Żeby dostać pożyczkę, trzeba dostarczyć nam umowę sprzedaży nieruchomości maks. do 14 dni od dnia sprzedaży
Pożyczkę zwracasz po 2 latach od jej wypłaty w 144 równych i nieoprocentowanych ratach co miesiąc. Jeśli zwrócisz 100 rat bez opóźnień, pozostałe zostaną umorzone

Wypełnij krótką ankietę i sprawdź czy spełniasz warunki

Posiadam status osoby bezrobotnej

Utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub została rozwiązana bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
i Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (z późn. zm.) Art. 52. § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku”
:

Moje gospodarstwo domowe uzyskuje dochód, który po pomniejszeniu o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza:
- 1402 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
- 1056 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego
i Pod pojęciem „koszty obsługi kredytu mieszkaniowego”, rozumie się wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej zgodnej z harmonogramem spłat kredytu mieszkaniowego.
Wskazane kwoty dochodu określone zostały zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (z późn. zm.) art. 8 ust 1. Pkt 1 oraz pkt 2.i obowiązują od dnia 1.10.2015 r.

Ponoszę miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50% dochodów osiąganych miesięcznie przez moje gospodarstwo domowe
i Pod pojęciem miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego rozumie się wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej zgodnej z harmonogramem spłat kredytu mieszkaniowego.

Jestem właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub byłem/am nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku :

Posiadam inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałem/am takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku :

Posiadam roszczenie o przeniesienie na mnie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałem/am takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku:

Pytania i odpowiedzi

Wniosek o wsparcie w spłacie kredytu lub o pożyczkę na spłatę kredytu możesz złożyć, jeśli:

 1. Ty lub osoba, z którą masz kredyt, macie status bezrobotnego lub
 2. Koszty kredytu przekraczają 50% miesięcznych dochodów Twojego gospodarstwa domowego lub
 3. Twoje miesięczne dochody, po odjęciu miesięcznych kosztów kredytu nie przekraczają:
  1. 1 552 zł w gospodarstwie jednoosobowym:
  2. 1 200 zł na każdą osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Wniosek o wsparcie w spłacie kredytu lub o pożyczkę na spłatę kredytu możesz złożyć:

 1. Papierowo – w dowolnym oddziale banku
 2. Elektronicznie – na adres mailowy pracownika banku, po wcześniejszym kontakcie z ekspertem hipotecznym
Nie otrzymasz wsparcia w spłacie kredytu, jeśli:
 1. Masz rozwiązaną umowę o pracę: przez siebie lub Twojego pracodawcę bez okresu wypowiedzenia z Twojej winy
 2. Jeśli jesteś ubezpieczony na wypadek utraty pracy i masz gwarancję wypłaty świadczenia – za okres, w którym przysługuje Ci to świadczenie
 3. Ty lub osoba, z którą masz kredyt, uzyskała już wsparcie na zasadach określonych w ustawiei 
 4. Masz wypowiedzianą umowę o kredyt mieszkaniowy
 5. Na dzień złożenia wniosku o wsparcie:
  1. jesteś właścicielem lub współwłaścicielem innego mieszkania/domu jednorodzinnego lub taka nieruchomość była Twoja 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  2. masz inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub takie prawo było Twoje 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  3. masz inne roszczenie o przeniesienie prawa własności do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo takie roszczenie było Twoje 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
 1. Prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania

Wsparcie wstrzymuje się, jeśli z niego zrezygnujesz lub przestaniesz spełniać warunki jego przyznania, np. stracisz status osoby bezrobotnej, Twoje miesięczne dochody wzrosną ponad wymagany próg, sprzedasz mieszkanie/dom jednorodzinny, na który masz kredyt lub spłacisz kredyt w całości.

Początek formularza

 

*Ankieta*