Ponieważ stopy procentowe zostały ustalone poniżej zera, niektóre udzielone kredyty mają ujemne oprocentowanie. Dotyczy to kredytów w walucie obcej lub w polskich złotych, lecz denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej. To oznacza, że niektórzy kredytobiorcy otrzymali zwrot części płaconych rat kapitałowych. Ten zwrot to przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którym wiąże się obowiązek zapłacenia podatku. Bank musi w takiej sytuacji sporządzić i przesłać do tych kredytobiorców oraz właściwych urzędów skarbowych informację PIT–11.

Minister Finansów wydał Rozporządzenie, na podstawie którego dał możliwość zaniechania poboru podatku od świadczeń otrzymywanych przez osoby fizyczne z tytułu zastosowania przez bank ujemnego oprocentowania. Przepisy Rozporządzenia odnoszą się do całości lub tej części kwoty świadczenia otrzymanego przez kredytobiorcę, która ma związek z kredytem zaciągniętym na jego własne cele mieszkaniowe.

Dlatego, że to wyłącznie kredytobiorca wie czy i w jakiej części kredyt został przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, niezbędne jest przekazanie do banku oświadczenia o wykorzystaniu kredytu.

Jakie są warunki wynikające z Rozporządzenia uprawniające do zaniechania poboru podatku

Zgodnie z Rozporządzeniem, zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do świadczeń, które spełniają łącznie wszystkie następujące przesłanki:

 • otrzymały je osoby fizyczne,
 • mają związek z umową kredytu:
 • zaciągniętego przed 15 stycznia 2015 r.,
 • zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe,
 • zabezpieczonego hipotecznie,
 • zaciągniętego w walucie obcej lub w polskich złotych, lecz denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej,
 • zostały otrzymane od podmiotów uprawnionych do udzielenia kredytów na podstawie odrębnych ustaw,
 • mają związek z zastosowaniem ujemnego oprocentowania,
 • zostały lub zostaną otrzymane od 1.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

Ważne!

Jeśli wysłaliśmy do Ciebie oświadczenie, prawdopodobnie spełniasz większość tych warunków. Prosimy, wypełnij je i odeślij, aby wskazać, w jakiej części kredyt został zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe.

Co to jest własny cel mieszkaniowy

Zgodnie z Rozporządzeniem, przez własne cele mieszkaniowe, rozumie się wydatki poniesione na cele, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego,

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Ważne!

Jeśli masz wątpliwości co do kwalifikacji celu, na jaki kredyt został zaciągnięty, skonsultuj się ze swoim urzędem skarbowym lub zadzwoń na infolinię Krajowej Informacji Skarbowej. Bank nie może o tym zdecydować, ponieważ wykracza to poza zakres czynności bankowych, do których bank jest uprawniony i mogłoby to zostać uznane za doradztwo podatkowe, czego bank pod groźbą kary robić nie może.

Co dalej

Jeśli oświadczasz, że kredyt został w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, wpisz znak „X” w polu obok pozycji „w całości”. W takiej sytuacji całość otrzymywanego przez Ciebie świadczenia będzie objęta zaniechaniem poboru podatku i nie otrzymasz z banku informacji PIT-11.

Natomiast jeśli oświadczysz, że kredyt został jedynie w części przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, wpisz znak „X” w polu obok pozycji „w części, tj. w .... %” i wpisz odpowiednią liczbę. W takiej sytuacji sporządzimy i prześlemy do Ciebie informację PIT–11 obejmującą świadczenie przypadające na pozostałą część, która nie jest objęta zaniechaniem poboru podatku.

Podpisz oświadczenie i odeślij je do 18 grudnia 2020 r. na adres wskazany w piśmie dołączonym do oświadczenia.

Jeśli nie otrzymamy oświadczenia do 18 grudnia 2020, wystawimy informację PIT–11.

Dodatkowe informacje

Jeśli nie złożysz oświadczenia lub zrobisz to zbyt późno, ale Twój kredyt był przeznaczony w całości lub w części na własne cele mieszkaniowe - masz prawo nie uwzględniać w swoim zeznaniu rocznym całości lub części kwoty otrzymanej z banku w związku z zastosowaniem ujemnego oprocentowania. Pamiętaj jednak, żeby w momencie składania rocznego zeznania podatkowego powiadomić o tym swój urząd skarbowy. Dzięki temu możesz uniknąć składania dodatkowych wyjaśnień.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj