Raport nr 11/2024

14.02.2024 16:00
Zmiany w Zarządzie PKO Banku Polskiego S.A. oraz uruchomienie otwartego konkursu na stanowiska Prezesa i Wiceprezesów Zarządu Banku

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”)  informuje, iż Rada Nadzorcza 14  lutego 2024 r. podjęła uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu Banku:

  • Pana Andrzeja Kopyrskiego,
  • Pana Pawła Gruzy,
  • Pana Macieja Brzozowskiego,
  • Pana Marcina Eckerta,
  • Pana Wojciecha Iwanickiego,
  • Pana Artura Kurcweila.

Uchwały o ww. odwołaniach weszły w życie z chwilą podjęcia. 

Rada Nadzorcza podziękowała dotychczasowym członkom Zarządu za ich wkład w rozwój Banku.

Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę w sprawie otwartego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa i stanowiska Wiceprezesów Zarządu Banku.

Rada Nadzorcza delegowała następujących członków Rady Nadzorczej:

  • Pana Szymona Miderę do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu od 15 lutego 2024 r., z jednoczesnym powierzeniem kierowania pracami Zarządu,
  • Pana Macieja Cieślukowskiego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu od 14 lutego 2024 r.,
  • Pana Marka Radzikowskiego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu od 14 lutego 2024 r.

Notki biograficzne oraz wymagane oświadczenia delegowanych do Zarządu członków Rady Nadzorczej Bank przekazał w raporcie nr 7/2024.