Raport nr 13/2024

20.02.2024 10:05
Emisja senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych ("senior non preferred")

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że podjął decyzję o emisji senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych ("senior non preferred") ("Obligacje") w ramach Programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym, o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie nr 32/2011 („Program”). Program został zmodyfikowany w celu umożliwienia uznania Obligacji za zobowiązania kwalifikowane Banku zgodnie z art. 97a ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Emisja zostanie przeprowadzona na następujących warunkach:

  1. łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie do 1.000.000.000,00 PLN;
  2. dzień wykupu Obligacji będzie przypadał 5 lat po dniu emisji Obligacji, z zastrzeżeniem prawa Banku do wcześniejszego wykupu Obligacji;
  3. wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000,00 PLN;
  4. dzień emisji będzie przypadał w dniu 28 lutego 2024;
  5. cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej Obligacji;
  6. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży;
  7. Obligacje nie będą zabezpieczone;
  8. zobowiązania z Obligacji będą należeć do szóstej kategorii zaspokojenia, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;
  9. Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
  10. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe warunki emisji oraz dokładna wielkość emisji Obligacji zostaną ustalone w terminie późniejszym, z uwzględnieniem m.in. wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów oraz sytuacji na rynku obligacji. Rozważany termin emisji Obligacji to luty 2024 r., z zastrzeżeniem, iż termin ten jest uzależniony od sytuacji na rynku obligacji. Oferta Obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Obligacje będą oferowane w sposób niewymagający sporządzenia prospektu, ponieważ emisja Obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycje nabycia Obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.