Raport nr 14/2024

21.02.2024 11:32
Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy za 2023 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 21 lutego 2024 r. otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w którym KNF potwierdziła, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% zysku za 2023 rok, przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony już do funduszy własnych.

Bank zaliczył do funduszy własnych zysk netto, osiągnięty w pierwszym półroczu 2023 r.  w kwocie 1.624.430.283 zł na poziomie jednostkowym oraz w kwocie 1.697.253.857 zł na poziomie skonsolidowanym.

Jednocześnie KNF zaleca Bankowi ograniczenie ryzyka występującego w jego działalności poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych.