Raport nr 15/2024

23.02.2024 22:38
Przeprowadzenie emisji obligacji (senior non preferred) o łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 zł

Podstawa prawna:

§ 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 13/2024, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 23 lutego 2024 r. zakończył subskrypcję 5-letnich obligacji „senior non preferred” o łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 zł.

Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym.

W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Warszawie, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. data rozpoczęcia subskrypcji: 22 lutego 2024 r.,
 2. data zakończenia subskrypcji: 23 lutego 2024 r.,
 3. data wstępnego przydziału papierów wartościowych: 23 lutego 2024 r.,
 4. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 2.000 sztuk,
 5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 55,1%,
 6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 4.458 sztuk,
 7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.000 sztuk,
 8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100 % wartości nominalnej,
 9. marża będąca składową oprocentowania zmiennego obligacji została ustalona na poziomie 159 punktów bazowych,
 10. obligacje zostały wyemitowane na okres 5 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po 4 latach oraz 4,5 latach od emisji (28 lutego 2028 r. oraz 28 sierpnia 2028 r.),
 11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 66 podmiotów,
 12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 59 podmiotów,
 13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy,
 14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 1.000.000.000 zł (słownie: jeden miliard złotych),
 15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją,
 16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją,
 17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.