Raport nr 16/2024

26.02.2024 14:05
Dodatkowe wyjaśnienie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty przez Bank dywidendy za 2023 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 14/2024 Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 26 lutego 2024 r. otrzymał dodatkowe wyjaśnienie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w którym KNF przyjęła, że kwota wypłaconej zaliczki na poczet dywidendy, pochodząca z części zysku wypracowanego w roku 2022 przeznaczonego na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy (w tym zaliczkowej), może nie pomniejszać kwoty wskazanej w stanowisku KNF, o którym Bank informował w raporcie nr 14/2024.

W efekcie Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% zysku za 2023 rok, bez pomniejszania tej kwoty o wartość wypłaconej zaliczki na poczet dywidendy (1.600.000.000 zł), przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony już do funduszy własnych (1.624.430.283 zł na poziomie jednostkowym oraz w kwocie 1.697.253.857 zł na poziomie skonsolidowanym).