Raport nr 19/2024

27.03.2024 17:00
Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu czteroletnich senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna:

§ 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 27 marca 2024 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN czteroletnie obligacje nieuprzywilejowane (senior non preferred notes), o następujących parametrach:

a) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.157.650.000 PLN według średniego kursu NBP z 27 marca 2024 r.,

b) kupon: (i) przez okres trzech lat od daty emisji - stały, wynoszący 4,5% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres czwartego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M, powiększony o marżę w wysokości 1,60 %, płatny kwartalnie,

c) data emisji: 27 marca 2024 r.,

d) data wykupu obligacji: 27 marca 2028 r.,

e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 27 marca 2027 r.,

f) wartość nominalna jednej obligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 431.530 PLN według średniego kursu NBP z 27 marca 2024 r.,

g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5.000 sztuk,

h) seria: 2,

i) kod ISIN: XS2788380306.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 27 marca 2024 r.

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service przyznała dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie Baa3.

Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.