Raport nr 21/2024

11.04.2024 20:32
Powołanie członków Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. na nową kadencję

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza Banku, w ramach  otwartego postępowania kwalifikacyjnego, powołała z dniem 22 kwietnia 2024 r. w skład Zarządu Banku:

  • Pana Marka Radzikowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku,
  • Pana Mariusza Zarzyckiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku.

Wszystkie powołania do Zarządu Banku nastąpiły na nową, wspólną, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 26 marca 2024 r. 

Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę o zakończeniu z dniem 21 kwietnia 2024 r. delegowania Pana Macieja Cieślukowskiego, członka Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku.

Informacje o nowo powołanych członkach Zarządu Banku znajdują się w załączniku do raportu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żaden z nowo powołanych członków Zarządu Banku od dnia objęcia funkcji nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, w szczególności nie będzie posiadał statusu wspólnika w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej, spółce osobowej lub spółce kapitałowej, ani nie będzie pełnił funkcji członka organu innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej ani prowadził własnej działalności gospodarczej, konkurencyjnej w stosunku do Banku. Żaden z nowo powołanych członków Zarządu Banku nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.