Raport nr 2/2024 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

05.01.2024 12:09

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając zgłoszone przez akcjonariusza (Skarb Państwa – Ministra Aktywów Państwowych) w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) , na godzinę 10.00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 z następującym porządkiem obrad:

  1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,na dzień 2 lutego 2024 r.
  2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
  4. przyjęcie porządku obrad,
  5. zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,
  6. podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,
  7. podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  8. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami stanowi załącznik do niniejszego raportu.