Raport nr 23/2024

17.04.2024 18:32
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 17 kwietnia 2024 r. Pan Marek Radzikowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku ze skutkiem na koniec dnia 21 kwietnia 2024 r.   

Rezygnacja nastąpiła w związku z powołaniem Pana Marka Radzikowskiego w skład Zarządu Banku z dniem 22 kwietnia 2024 r., o czym Bank informował w raporcie nr 21/2024.