Raport nr 25/2024

25.04.2024 17:56
Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza Banku, w ramach  otwartego postępowania kwalifikacyjnego, powołała z dniem 1 sierpnia 2024 r. w skład Zarządu Banku Pana Michała Sobolewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku.

Powołanie nastąpiło na bieżącą, wspólną, trzyletnią kadencję Zarządu Banku, która rozpoczęła się z dniem 26 marca 2024 r.

Informacje o nowo powołanym członku Zarządu Banku:

Michał Sobolewski

Manager z 22-letnim doświadczeniem w instytucjach finansowych zarówno w bankach jak i w firmach leasingowych. Od października 2018 r. związany z CA Auto Bank oddział w Polsce (wcześniej FCA Bank), gdzie pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży i Marketingu. W tym czasie był odpowiedzialny za wdrożenie na polskim rynku m. in. firm zależnych od CA Auto Bank: Leasys oraz Drivalia Lease, nowego innowacyjnego kanału sprzedaży e-commerce, wielu partnerstw strategicznych oraz rebrandingu banku, które miało miejsce w kwietniu 2023 r.

Wcześniej przez 11 lat pracował w departamencie sprzedaży w Banque PSA oraz PSA Finance.

Od grudnia 2022 roku członek Zarządu Drivalia Lease nadzorujący obszary: marketing i sprzedaż, operacyjna obsługa leasingu, polityka leasingowa.

W 2004 roku ukończył Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego i Gospodarki Światowej na kierunku: Ekonomia.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nowo powołany członek Zarządu Banku od dnia objęcia funkcji nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, w szczególności nie będzie posiadał statusu wspólnika w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej, spółce osobowej lub spółce kapitałowej, ani nie będzie pełnił funkcji członka organu innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej ani prowadził własnej działalności gospodarczej, konkurencyjnej w stosunku do Banku. Nowo powołany członek Zarządu Banku nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.