Raport nr 28/2024

14.05.2024 16:46
Rekomendacja Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. w zakresie podziału zysku za 2023 rok i pozostawienia niepodzielonego zysku z lat poprzednich zyskiem niepodzielonym

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku rekomendację podziału zysku netto osiągniętego w 2023 r. w wysokości 4.868.360.037,30 zł, z którego kwotę 3.237.500.000 zł przeznacza się do podziału między akcjonariuszy (66,50% zysku netto z 2023 r.) („Zysk przeznaczony do podziału”).

Zarząd Banku rekomenduje podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy z zysku netto za 2023 r. w kwocie 2,59 zł na jedną akcję. Proponuje się, aby dniem dywidendy był 8 sierpnia 2024 r., a terminem wypłaty dywidendy 22 sierpnia 2024 r.

Biorąc pod uwagę, iż Bank dokonał w dniu 1 lutego 2024 r. wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023 w wysokości 1.600.000.000 zł, do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, poza Zyskiem przeznaczonym do podziału, przeznacza się tę kwotę w wysokości 1.600.000.000 zł pochodzącą z kapitału rezerwowego, utworzonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2022 r., z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, która została już wypłacona. Suma tych kwot łącznie wynosi 4.837.500.000 zł.

Pozostałą część zysku netto osiągniętego w 2023 r. w kwocie 1.630.860.037,30 zł rekomenduje się przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej zgodnie z § 30 Statutu Banku, co dałoby możliwość podjęcia ewentualnej decyzji przez Zarząd Banku o wypłacie zysku dla akcjonariuszy w postaci zaliczki na poczet dywidendy i wykorzystaniu w tym celu kapitału rezerwowego, pod warunkiem uzyskania upoważnienia do wykorzystania tego kapitału, udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku. Ewentualna decyzja Zarządu Banku o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy wymaga także zgody Rady Nadzorczej Banku oraz będzie uwarunkowana uzyskaniem przez Bank pozytywnego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) oraz aktualną sytuacją gospodarczą i rynkową.

Dodatkowo Zarząd Banku rekomenduje, aby niepodzielony zysk z lat poprzednich w kwocie 9.437.974.386,73 zł pozostał nadal zyskiem niepodzielonym.

Podejmując ww. decyzję, Zarząd Banku wziął pod uwagę zalecenia KNF, o których Bank informował w raportach nr 14/2024 oraz nr 16/2024.