Raport nr 34/2024

14.06.2024 16:52
Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Szymona Midery na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 14 czerwca 2024 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) wyraziła jednogłośnie zgodę na powołanie Pana Szymona Midery na stanowisko Prezesa Zarządu Banku.

Rada Nadzorcza Banku z dniem 26 marca 2024 r. powołała Pana Szymona Miderę na stanowisko Prezesa Zarządu Banku, pod warunkiem wyrażenia zgody na powołanie przez KNF oraz z dniem wydania takiej zgody. Do czasu uzyskania tej zgody Pan Szymon Midera pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu Banku. Otrzymanie przedmiotowej zgody oznacza spełnienie warunku objęcia funkcji Prezesa Zarządu Banku.

Informacja o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej Pana Szymona Midery została przekazana w raporcie nr 18/2024 z 25 marca 2024 r.