Raport nr 36/2024

19.06.2024 17:29
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza – Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 19 czerwca 2024 r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza – Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny o zgłoszeniu Pana Dominika Januszewskiego jako kandydata do składu Rady Nadzorczej Banku, w związku ze zwołaniem na 28 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”).