Raport nr 38/2024

20.06.2024 21:16
Aktualizacja informacji dotyczącej materiałów przedstawianych Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 31/2024 Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w związku z dzisiejszą uchwałą Rady Nadzorczej uchylającą opinie Rady Nadzorczej wyrażone w zakresie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) dotyczących udzielenia absolutoriów członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok, zmianie uległa treść jednego z materiałów przedstawianych ZWZ. Aktualna treść projektów uchwał ZWZ zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu.