Raport nr 39/2024

28.06.2024 17:42
Uchwalenie przez ZWZ dywidendy z zysku za 2023 rok

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 28 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („ZWZ”) przeznaczyło, z zysku netto Banku osiągniętego w 2023 roku, na dywidendę dla akcjonariuszy 3.237.500.000 zł, co stanowi 2,59 zł brutto na jedną akcję.

ZWZ ustaliło:

1) dzień dywidendy tj. dzień nabycia prawa do dywidendy - na 8 sierpnia 2024 r.,

2) termin wypłaty dywidendy - na 22 sierpnia 2024 r.

Dywidenda przysługiwać będzie ze wszystkich 1.250.000.000 akcji Banku.