Raport nr 40/2024

28.06.2024 19:45
Powołania do Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 28 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („ZWZ”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołało do składu Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję:

1. Macieja Cieślukowskiego,

2. Jerzego Kalinowskiego,

3. Hannę Kuzińską,

4. Andrzeja Oślizło,

5. Marka Panfila,

6. Pawła Waniowskiego,

7. Katarzynę Zimnicką-Jankowską.

Bank informuje, że Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz, na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Banku ustalił liczebność Rady Nadzorczej na 11 osób.

Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Banku wyznaczył:

1. Katarzynę Zimnicką - Jankowską – na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Banku,

2. Pawła Waniowskiego - na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

Notki biograficzne powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto Bank informuje, że zgodnie z przedstawionymi informacjami, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej (z wyłączeniem Pani Katarzyny Zimnickiej-Jankowskiej) powołani przez ZWZ, nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, w szczególności nie są wspólnikami w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej, osobowej lub kapitałowej, nie pełnią funkcji członka organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej i nie prowadzą własnej działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do Banku. 

Pani Katarzyna Zimnicka-Jankowska prowadzi działalność konkurencyjną w zakresie członkostwa w radzie nadzorczej Banku Pocztowego S.A. (kandydatura do rady nadzorczej Banku Pocztowego S.A. wskazana została przez PKO Bank Polski S.A.). W pozostałym zakresie Pani Katarzyna Zimnicka-Jankowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku.

Żaden z członków Rady Nadzorczej powołanych przez ZWZ nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Notki biograficzne