Raport nr 41/2024

28.06.2024 20:01
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. z 28 czerwca 2024r. oraz przerwa w obradach ZWZ

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 5, pkt 6 i pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („ZWZ”), na wniosek jednego z akcjonariuszy, tj. Skarbu Państwa, podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZ, które zostaną wznowione 23 lipca 2024 r. o godz. 10:00 w tym samym miejscu.

Bank przekazuje w załączniku do raportu treść uchwał podjętych oraz niepodjętych przez ZWZ 28 czerwca 2024 r.