Raport nr 5/2024

30.01.2024 19:31
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej przez akcjonariusza – Skarb Państwa

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 30 stycznia 2024 r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza – Skarbu Państwa o zgłoszeniu kandydatów do składu Rady Nadzorczej Banku, w związku ze zwołaniem na 2 lutego 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”).


Niniejszym akcjonariusz – Skarb Państwa - zgłasza następujących kandydatów:

  1. Pan Maciej Cieślukowski,
  2. Pani Hanna Kuzińska,
  3. Pan Szymon Midera,
  4. Pan Marek Panfil,
  5. Pan Marek Radzikowski,
  6. Pan Paweł Waniowski,
  7. Pani Katarzyna Zimnicka – Jankowska

 
Jednocześnie Bank przekazuje w załączeniu informacje dotyczące życiorysów zawodowych, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji kandydatów celem umożliwienia akcjonariuszom zapoznania się z nimi przed NWZ.