Raport nr 6/2024

01.02.2024 16:32
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza – Skarb Państwa

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 1 lutego 2024 r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza – Skarbu Państwa o zgłoszeniu Pana Andrzeja Oślizło jako kandydata do składu Rady Nadzorczej Banku, w związku ze zwołaniem na 2 lutego 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”).


Jednocześnie Bank poniżej przekazuje otrzymane informacje dotyczące kandydata celem umożliwienia akcjonariuszom zapoznania się z nimi przed NWZ.

 

Andrzej Oślizło

Andrzej Oślizło jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek Ekonomia) oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kierunek Informatyka). Ukończył także studia MBA na European University w Montreux w Szwajcarii.

Od ponad 25 lat zarządza przedsięwzięciami biznesowymi w Polsce i na rynkach zagranicznych. Specjalizuje się w zarządzaniu przedsiębiorstwem, inwestycjach, fuzjach i przejęciach, a także strategiach, w szczególności ekspansji zagranicznej. W swojej karierze z sukcesem pełnił funkcję prezesa i członka zarządu spółek z branż: ICT, TSL, lotniczej, finansów i bankowości (m.in. Schenker Sp. z o.o., LOT S.A., Aviva S.A., Expander Advisors Sp. z o.o., Burietta Sp. z o.o. – Grupa Inelo). Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także współpracę z funduszami Private Equity, m.in. Trinity Management i Innova Capital, z ramienia których pełnił funkcje nadzorcze i zarządcze w organach spółek portfelowych, a także odpowiadał za wzrost ich wartości i wyjścia kapitałowe.