Raport nr 7/2024

02.02.2024 14:01
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 2 lutego 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („NWZ”) na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołało ze składu Rady Nadzorczej Banku:

 1. Mariusza Andrzejewskiego,
 2. Wojciecha Jasińskiego,
 3. Dominika Kaczmarskiego,
 4. Rafała Kosa,
 5. Tomasza Kuczura,
 6. Macieja Łopińskiego,
 7. Roberta Pietryszyna,
 8. Bogdana Szafrańskiego.

Jednocześnie Bank informuje, że NWZ powołało do składu Rady Nadzorczej Banku:

 1. Macieja Cieślukowskiego,
 2. Hannę Kuzińską,
 3. Szymona Miderę,
 4. Andrzeja Oślizło,
 5. Marka Panfila,
 6. Marka Radzikowskiego,
 7. Pawła Waniowskiego,
 8. Katarzynę Zimnicką-Jankowską.

Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Banku wyznaczył:

 1. Katarzynę Zimnicką-Jankowską – na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Banku,
 2. Pawła Waniowskiego - na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

Notki biograficzne powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto Bank informuje, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powołani przez NWZ oświadczyli, iż nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, w szczególności nie są wspólnikami w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej, osobowej lub kapitałowej, nie pełnią funkcji członka organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej i nie prowadzą własnej działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do Banku.  

Żaden z członków Rady Nadzorczej powołanych przez NWZ nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.