Raport nr 8/2024

02.02.2024 16:15
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. 2 lutego 2024 r.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 2 lutego 2024 r.