Listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Wysoki poziom bezpieczeństwa listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego potwierdzony został przez agencję Moody’s, która nadała tym instrumentom rating na poziomie Aa3. Jest to najwyższy możliwy do osiągnięcia rating przez polskie papiery wartościowe. Jego ograniczenie stanowi Country Ceiling Polski na poziomie Aa3.

Więcej ogólnych informacji nt. listów zastawnych.

Emitowanie listów zastawnych jest kluczowym zadaniem PKO Banku Hipotecznego. Obecnie Bank prowadzi dwa programy emisyjne:

  • Krajowy Program Emisji Listów Zastawnych,
  • Międzynarodowy Program Emisji Listów Zastawnych.

Krajowy Program Emisji Listów Zastawnych

12 listopada 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy dot. emisji listów zastawnych oferowanych na terytorium Rzeczypospolitej przez PKO Bank Hipoteczny. Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego emitowane w ramach tego programu są notowane na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na Bondspot.

Więcej informacji nt. programu.

Międzynarodowy Program Emisji Listów Zastawnych

28 września 2016 roku Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy PKO Banku Hipotecznego dotyczący międzynarodowego programu emisji listów zastawnych . Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

Więcej informacji nt. programu.

Drukuj