Zobowiązania Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. z tytułu emisji papierów wartościowych (milion zł)

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

 31.12.202331.12.2022
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu:  
          hipoteczne listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny S.A.10 41812 057
          obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny S.A.1 7551 265
          obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski S.A.3 421-
          obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO Leasing S.A.1 6072 188
Razem17 20115 510

 

Zobowiązania z tytułu emisji według okresów spłaty

 31.12.202331.12.2022
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu:  
         do 1 miesiąca2 7032 669
         od 1 miesiąca do 3 miesięcy1 749791
         od 3 miesięcy do 1 roku4 5942 851
         od 1 roku do 5 lat8 1559 138
         powyżej 5 lat-61
Razem17 20115 510
Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok.

 

Drukuj