Zobowiązania Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. z tytułu emisji papierów wartościowych (milion zł)

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

 31.12.202131.12.2020
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu:23 87232 098
          hipoteczne listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny S.A.13 14317 201
          obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny S.A.3 4744 036
          obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski S.A.-4 020
          obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB3 5413 294
          obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO Leasing S.A.*3 6423 496
          obligacje wyemitowane przez Kredobank S.A.7251
Razem23 87232 098

Zobowiązania z tytułu emisji według okresów spłaty

 31.12.202131.12.2020
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu:23 87232 098
         do 1 miesiąca1 067819
         od 1 miesiąca do 3 miesięcy1 8201 917
         od 3 miesięcy do 1 roku9 97810 431
         od 1 roku do 5 lat10 94618 870
         powyżej 5 lat6161
Razem23 87232 098

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok.

*W tym obligacje przejęte przez Grupę Kapitałową PKO Leasing S.A. w ramach nabycia Raiffeisen Leasing Polska S.A.

Drukuj