Zobowiązania Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. z tytułu emisji papierów wartościowych (milion zł)

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

 31.12.201931.12.2018
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu:31 14828 627
          hipoteczne listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny S.A.16 19812 800
          obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny S.A.3 9473 186
          obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski S.A.4 7695 367
          obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB4 0576 238
          obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO Leasing S.A.*2 132995
          obligacje wyemitowane przez Kredobank S.A.4541
Razem31 14828 627

Zobowiązania z tytułu emisji według okresów spłaty

 31.12.201931.12.2018
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu:31 14828 627
         do 1 miesiąca7962 767
         od 1 miesiąca do 3 miesięcy802625
         od 3 miesięcy do 1 roku2 3663 080
         od 1 roku do 5 lat24 41016 261
         powyżej 5 lat2 7745 894
Razem31 14828 627

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PKO Banku Polskiego S.A. za 2019 rok.

*W tym obligacje przejęte przez Grupę Kapitałową PKO Leasing S.A. w ramach nabycia Raiffeisen Leasing Polska S.A.

Drukuj