Zobowiązania Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. z tytułu emisji papierów wartościowych (milion zł)

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

 31.12.202231.12.2021
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu:  
          hipoteczne listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny S.A.12 05713 143
          obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny S.A.1 2653 474
          obligacje wyemitowane przez PKO Bank Polski S.A.--
          obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB-3 541
          obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO Leasing S.A.2 1883 642
          obligacje wyemitowane przez Kredobank S.A.-72
Razem15 51023 872

Zobowiązania z tytułu emisji według okresów spłaty

 31.12.202231.12.2021
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu:  
         do 1 miesiąca2 6691 067
         od 1 miesiąca do 3 miesięcy7911 820
         od 3 miesięcy do 1 roku2 8519 978
         od 1 roku do 5 lat9 13810 946
         powyżej 5 lat6161
Razem15 51023 872

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 rok.

 

Drukuj