Kodeks Etyki
Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
Polityka dywidendowa
Polityka bezpieczeństwa (w tym cyberbezpieczeństwa)
Polityka oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej
Polityka różnorodności członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Polityka sponsoringowa i charytatywna
Polityka wyboru firmy audytorskiej
Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Zasady zapewnienia zgodności i zarządzania ryzykiem braku zgodności
Regulamin pracy banku i zasady rekrutacji
Polityka wynagradzania
Zasady organizacji i realizacji działań rozwojowych
Zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
Polityka zakupowa
Strategia podatkowa
Drukuj