2022-09-21 11:22

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając zgłoszone przez akcjonariusza (Skarb Państwa – Ministra Aktywów Państwowych) w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) na dzień 18 października 2022 r., na godzinę 10.00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 z następującym porządkiem obrad:

  1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
  4. przyjęcie porządku obrad,
  5. zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,
  6. podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,
  7. podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  8. zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami stanowi załącznik do niniejszego raportu.