Polisa Długoterminowego Oszczędzania, to rozwiązanie dzięki, któremu możesz zrealizować swoje plany, a jednocześnie zapewniasz bezpieczeństwo najbliższym. Z polisą możesz gromadzić dodatkowy kapitał. Co więcej, zabezpieczasz finansowo swoją rodzinę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. To wszystko w ramach jednego produktu inwestycyjno-ochronnego.

 • Systematyczne gromadzenie oszczędności sprawia, że polisa to idealny sposób na realizację ważnych celów. Gromadź i inwestuj kapitał na dodatkową emeryturę, edukację dzieci, kupno mieszkania czy wcześniejszą spłatę kredytu.
 • Komfortowe rozwiązania inwestycyjne – w ramach jednego portfela istnieje możliwość inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe inwestujące w Polsce i za granicą. Skorzystaj z trzech gotowych strategii inwestycyjnych zarządzanych przez profesjonalistów PKO TFI. To wygodne rozwiązanie, ułatwiające podjęcie decyzji inwestycyjnej.
 • Realna ochrona ubezpieczeniowa – produkt zapewnia bieżącą ochronę ubezpieczeniową – suma ubezpieczenia to nawet 220 000 PLN w razie zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Elastyczność opłacania składek ubezpieczeniowych pozwoli Ci dostosować częstotliwość wpłat do swoich możliwości. Wybierz wpłaty miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne. Możesz też zmienić ich częstotliwość w czasie umowy lub zawiesić opłacanie składki bez utraty ochrony ubezpieczeniowej (zgodnie z zasadami opisanymi w OWU).
 • Minimum formalności – nie musisz przechodzić badań lekarskich ani wypełniać skomplikowanych ankiet medycznych, aby zawrzeć umowę ubezpieczenia.
 • Wygoda w zarządzaniu kapitałem bez wychodzenia z domu – serwis online Twoja Polisa bez ponoszenia dodatkowych opat umożliwia samodzielne zarządzanie polisą bez konieczności ponownej wizyty w banku.

Jeśli masz pytania – zadzwoń:

Infolinia: 22 541 01 68
(Infolinia czynna pn – pt, w godzinach 08:00 – 19:00, opłata za połączenie według taryfy operatora)

Dla kogo?
Zakres ochrony ubezpieczeniowej
Okres trwania umowy
Składki ubezpieczeniowe
Dysponowanie środkami
Warunki rozwiązania umowy
Inne ważne informacje
Jak zawrzeć umowę ubezpieczenia
Opłaty

Strategie Inwestycyjne – wybierz najlepszą dla siebie:

To unikalne rozwiązania inwestycyjne dla każdego Klienta. Strategie są doskonałym rozwiązaniem, wykorzystującym wiedzę i umiejętności doświadczonego zespołu zarządzających PKO TFI.

Strategia Umiarkowana 35 pro

 Wykres kołowy
 • jest przeznaczona dla Klienta który ze względu na średnią skłonność do ryzyka lub/i umiarkowany czas inwestycji jest zainteresowany ulokowaniem większości środków  bezpiecznie - w obligacje i depozyty
 • zadaniem części obligacyjnej portfela jest ochrona Klienta przed spadkiem wartości kapitału na koniec planowanego okresu inwestycji
 • zadaniem części akcyjnej inwestycji, jest podniesienie potencjału zysku całego portfela
 • Horyzont inwestycyjny: minimum 3 lata
 • Ryzyko: średnie
 • Opłata za zarządzanie: 3%

 

Strategia Zrównoważona 55 pro

 Strategia zrównoważona
 • jest przeznaczona dla Klienta, który ze względu na wyższą skłonność do ryzyka lub/i dłuższy  czas inwestycji może pozwolić sobie na ulokowanie znacznej części kapitału  w akcje
 • przeznaczając na inwestycję w akcje od 45% do 65% środków Klient uzyskuje szansę na wypracowanie potencjalnie wyższego zysku, niż w przypadku alokacji większej części zgromadzonych środków w bezpieczniejszych obligacjach i depozytach
 • należy pamiętać o tym, że ceny akcji są bardzo zmienne, dlatego pozostałe od 35% do 55% środków  jest inwestowane bezpiecznie, w obligacje w celu ograniczenia wahań całego portfela
 • Horyzont inwestycyjny: minimum 3-6 lat
 • Ryzyko: średnie
 • Opłata za zarządzanie: 3,5%

 

Strategia Agresywna 85 pro

 Strategia Agresywna
 • jest przeznaczona dla Klientów o profilu agresywnym lub/i  bardzo długim horyzoncie inwestycyjnym, którzy poszukują wysokich stóp zwrotu, są w stanie zaakceptować wyższe ryzyko inwestycyjne i mogą pozwolić sobie na ulokowanie zdecydowanej większości kapitału w akcje
 • przeznaczając na inwestycję w akcje od 45% do 65% środków Klient uzyskuje szansę na wypracowanie potencjalnie wyższego zysku niż w przypadku alokacji  większej części zgromadzonych środków w bezpieczniejszych obligacjach i depozytach
 • należy pamiętać o tym, że ceny akcji są bardzo zmienne, dlatego portfel uzupełniany jest o obligacje, aby zmniejszyć jego wahania

 

 • Horyzont inwestycyjny: minimum 10 lat
 • Ryzyko: wysokie
 • Opłata za zarządzanie: 4%

 

Legenda

 

Zalety przygotowanych strategii inwestycyjnych

 • Dostęp do unikalnej strategii inwestycyjnejna polskim rynku – Strategie zostały uszyte na miarę dla polskiego inwestora, który do tej pory znaczną część środków inwestował w Polsce
  i w małym stopniu korzystał z zalet globalnej dywersyfikacji.
 • Szeroka dywersyfikacja geograficzna – każda Strategia zapewnia Klientowi dostęp do okazji inwestycyjnych na całym świecie
 • Aktywne zarządzanie inwestycją – podział na poszczególne rynki i klasy aktywów jest zmienny,
  a Zarządzający aktywnie wykorzystują aktualne trendy rynkowe, aby wypracować jak najlepszy wynik na obligacjach
  i akcjach z różnych sektorów
  i regionów geograficznych.
 • Wygoda – Klient może spokojnie obserwować inwestycję, powierzając zarządzanie nią profesjonalistom PKO TFI.
 • Optymalizacja celu Klienta – Zarządzający mają ściśle określone ramy inwestycyjne. Oznacza to, że będą podejmowali tylko takie ryzyko, jakie jest przyjęte w ramach konkretnego funduszu stanowiącego część Strategii, na którą zdecydował się Klient.

Polisa Długoterminowego Oszczędzania wiąże się z inwestycją w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Poniżej przedstawiamy pełny katalog ryzyk związanych z inwestycją w UFK.

 • Ryzyko nieosiągnięcia zysku lub utraty części, a nawet całości wartości wpłaconego kapitału w wyniku spadku wartości jednostek funduszu w związku ze zmianą wyceny aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego danego funduszu.
 • Ryzyko strat związanych z wcześniejszą wypłatą środków – ryzyko utraty części wartości wpłaconego kapitału, spowodowane kosztami związanymi z dystrybucją produktu, pobieranymi w przypadku całkowitego/częściowego wycofania się (wykupu) z inwestycji przed wskazanym horyzontem umowy ubezpieczenia.
 • Ryzyko ograniczonego dostępu do środków związane z wystąpieniem okoliczności niezależnych od ubezpieczyciela, np. z zawieszeniem wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub wstrzymaniem umorzeń jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne.
 • Ryzyko cen akcji i cen innych instrumentów finansowych–ryzyko strat w związku z niekorzystnymi zmianami cen akcji i innych instrumentów finansowych na skutek różnych czynników takich jak np. kondycja finansowa emitenta, koniunktura rynkowa, płynność rynku, wahania popytu i podaży na akcji i inne instrumenty finansowe.
 • Ryzyko zmiany stóp procentowych – związane jest ze zmianą wartości instrumentów finansowych pod wpływem wahań rynkowych stóp procentowych. Przy wzroście rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów dłużnych o stałej stopie procentowej ulegają obniżeniu, natomiast przy spadku stóp procentowych ceny rosną. Wysokość stóp procentowych zależy między innymi od polityki pieniężnej prowadzonej przez bank centralny, a ta z kolei uwzględnia szereg czynników między innymi bieżący i prognozowany poziom inflacji, poziom długu publicznego i deficytu budżetowego.
 • Ryzyko walutowe – ryzyko spadku wartości inwestycji, wynikające z niekorzystnej zmiany kursów walutowych, w przypadku inwestycji w walutach obcych lub denominowanych w walutach obcych.
 • Ryzyko kredytowe emitenta instrumentu finansowego – lub inaczej ryzyko emitenta polega na tym, iż emitent papierów wartościowych, które stanowią lokaty Funduszu na rzecz Subfunduszu, może zaprzestać regulowania zobowiązań wynikających z papierów wartościowych lub regulować je nieterminowo. Na ryzyko kredytowe emitenta ma wpływ ogólna sytuacja makroekonomiczna kraju, sytuacja branży, w której działa, jego pozycja rynkowa, sytuacja finansowa, a w szczególności poziom zadłużenia i zdolność generowania gotówki niezbędnej do obsługi zadłużenia, a także dostępność alternatywnych źródeł finansowania. Ze względu na przyjętą politykę inwestycyjną, ryzyko kredytowe jest jednym z głównych źródeł generowania wartości. W celu optymalizowania relacji ryzyka i oczekiwanego zwrotu z inwestycji stosuje się analizę wiarygodności kredytowej emitentów lub gwarantów, a także odpowiednie zasady rozproszenia ryzyka pomiędzy większą ilość emitentów.
 • Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – wynikające z lokowania aktywów Funduszu w papiery wartościowe, depozyty lub inne instrumenty finansowe emitowane przez niewielką liczbę emitentów lub emitentów działających na jednym rynku.
 • Ryzyko płynności – ryzyko braku możliwości sprzedaży instrumentu finansowego w określonym przez Fundusz czasie po jego pełnej rynkowej cenie. Ryzyko to dotyczyć może zarówno wybranych papierów wartościowych, jak i szerokiego rynku w okresach niestabilności na rynkach finansowych. Ponieważ przedmiotem lokat Funduszu mogą być dłużne papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, może się zdarzać, że niektóre emisje nabywane do portfela będzie cechować niższa płynność rekompensowana wyższą rentownością.
 • Ryzyko makroekonomiczne – wynikające z potencjalnego wpływu koniunktury gospodarczej w kraju oraz na świecie na ceny rynkowe instrumentów finansowych znajdujących się wśród aktywów Funduszu. Do najważniejszych wskaźników makroekonomicznych mogących wpływać na wartość składników aktywów Funduszu należą m.in.: tempo wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, poziom bilansu budżetu oraz bilansu na rachunku obrotów bieżących.
 • Ryzyko inflacji – ryzyko strat związane ze zmianami poziomu cen w gospodarce, które może mieć niekorzystny wpływ na wycenę instrumentów finansowych, wysokość stóp procentowych oraz wartość pieniądza w czasie i realną wartość inwestycji.
 • Ryzyko sytuacji politycznej – związane z możliwością destabilizacji sytuacji politycznej, co może wpływać pośrednio lub bezpośrednio na działalność emitenta oraz na podejmowane przez inwestorów decyzje inwestycyjne.
 • Ryzyko trafności decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez zarządzających aktywami – ryzyko związane z możliwością osiągnięcia przez zarządzającego stóp zwrotu niższych, niż średnia stopa zwrotu dla danej grupy funduszy, wynikające z nietrafności decyzji inwestycyjnej podjętej przez zarządzającego lub z charakterystyki przyjętej strategii inwestycyjnej mogącej dawać różne rezultaty w różnym horyzoncie czasowym.
 • Ryzyko zmian regulacji prawnych – zmiany prawa gospodarczego, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, mogą oddziaływać na wycenę dłużnych papierów wartościowych, stanowiących przedmiot lokat Funduszu. W szczególności zmiany te mogą wpływać na notowania papierów wartościowych.
 • Ryzyko wstrzymania umorzeń jednostek funduszy – ryzyko jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, jako pochodna braku możliwości sprzedaży jednostek funduszy TFI lub funduszy zagranicznych, Dotyczy tych funduszy, które całość lub większość środków inwestują w jednostki funduszy TFI lub jednostki funduszy zagranicznych.
 • Ryzyko zawieszenia notowań – ryzyko związane z brakiem notowań danego instrumentu finansowego lub jednostki funduszu, polegające na braku możliwości wyceny instrumentu czy jednostki funduszu oraz brakiem możliwości dokonania transakcji na instrumencie lub jednostce funduszu po aktualnej cenie.
 • Ryzyko kredytowe ubezpieczyciela – ryzyko związane z zobowiązaniem z tytułu umowy ubezpieczenia ciążącym na zakładzie ubezpieczeń. W przypadku upadłości Zakładu Ubezpieczeń, świadczenia gwarantowane są w 50% przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 30 000 EUR. Zainwestowane środki nie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 • Ryzyko operacyjne – ryzyko związane z możliwością poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, ludzkich błędów lub błędów systemów komputerowych, a także w wyniku zdarzeń zewnętrznych. Może mieć miejsce błędne lub opóźnione rozliczenie transakcji, jak również mogą zostać przeprowadzone transakcje nieautoryzowane. W wyniku błędów ludzkich lub błędów systemów, jak również w wyniku zdarzeń zewnętrznych, istnieje ryzyko dokonania błędnej wyceny wartości aktywów lub wartości jednostki, bądź dokonania takiej wyceny z opóźnieniem.
 • Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów (niezdematerializowane aktywa Funduszu są przechowywane w Banku Depozytariuszu i/lub u Subdepozytariuszy) – ryzyko związane z niedopełnieniem obowiązków przez Depozytariusza lub zdarzeniami dotyczącymi przechowywania aktywów Funduszu mogące prowadzić do wahań cen jednostek Funduszu i/lub do strat Funduszu. Również ryzyko związane z wystąpieniem ograniczeń w dysponowaniu aktywami Funduszu. Ryzyko minimalizowane poprzez inwestowanie w zdematerializowane papiery lub współpracę z renomowanymi Depozytariuszami. Aktywa Funduszu są jego własnością i nie wchodzą w skład masy upadłości w przypadku ogłoszenia upadłości przez Depozytariuszy.