Ubezpieczenie zostało przygotowane we współpracy z PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., tak, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas spłaty zobowiązania długoterminowego, jakim jest kredyt hipoteczny. Chronione jest życie i zdrowie Ubezpieczonego.

Zalety produktu:

  • uproszczone przystąpienie do ubezpieczenia, bez konieczności wykonywania badań lekarskich
  • korzystne warunki finansowe: suma ubezpieczenia pokrywa kwotę salda zadłużenia kredytowego, a koszt składki wynosi tylko 2 zł dziennie za każde 100.000 zł kredytu
  • ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie Polski i całego świata
  • ubezpieczeniem może być objętych nawet 3 kredytobiorców podpisujących wspólną umowę kredytu

Szczegółowy opis ochrony i wyłączeń odpowiedzialności zamieszczony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Przeznaczenie

Do ubezpieczenia może przystąpić zarówno Kredytobiorca, który podpisuje umowę kredytu i chce zabezpieczyć się przed zajściem nieprzewidzianych zdarzeń, jak też Klient, który zawarł umowę kredytu wcześniej, a jest zainteresowany ubezpieczeniem w późniejszym terminie.

Produkt jest skierowany do osób w wieku 18-70 lat.

Zakres ochrony
1) Śmierć Ubezpieczonego:

  • z przyczyn naturalnych
  • w wyniku choroby
  • wskutek nieszczęśliwego wypadku

2) Trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku.

Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu śmierci Ubezpieczonego trwa do ukończenia 75 lat. Po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65 roku życia wygasa ochrona z tytułu trwałej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Świadczenia w pierwszej kolejności pokrywają zobowiązanie finansowe Klienta wobec Banku.

Dla kogo?
Okres umowy
Zawarcie umowy
Warunki wypowiedzenia umowy

Opłaty i prowizje

Koszt składki opłacany jest miesięcznie, poprzez zapewnienie środków na rachunku w PKO Banku Polskim w terminie wskazanym w deklaracji przystąpienia. Wysokość składki zależy od aktualnego salda zadłużenia kredytowego.