Ubezpieczenie zostało przygotowane we współpracy z INTERRISK SA Vienna Insurance Group w celu zapewnienia Kredytobiorcy bezpieczeństwa w okresie spłaty kredytu hipotecznego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyko utraty pracy, całkowitej niezdolności do pracy oraz pobytu w szpitalu. Dodatkowo w ramach ubezpieczenia jest oferowany bezpłatny Assistance medyczny.
Zalety produktu:

 • konkurencyjne stawki ubezpieczenia,
 • możliwość przystąpienia wszystkich Kredytobiorców spełniający warunki,
 • szeroki zakres ubezpieczenia (nie tylko utrata pracy),
 • ograniczona do niezbędnego minimum ilość wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela,
 • szybka i nieskomplikowana procedura zgłoszenia roszczenia oraz realizacji świadczenia,
 • uzyskanie korzystniejszych warunków kredytowych w przypadku wykupienia tego ubezpieczenia w Banku.

Szczegółowy opis ochrony oraz wyłączeń odpowiedzialności znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Przeznaczenie

Ubezpieczenie ma zapewnić Kredytobiorcy w przypadku:

 1. utraty pracy - środki na spłatę miesięcznych rat kredytu i odsetek oraz dodatkowo świadczenie na pokrycie miesięcznych kosztów związanych z eksploatacją finansowanej kredytem nieruchomości (czynsz, energię, gaz, telefon stacjonarny itp.).
 2. całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku - środki na spłatę zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu w wysokości 10% kwoty tego zadłużenia na dzień, w którym zostało orzeczona całkowita niezdolność do pracy.
 3. pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby (w okresie powyżej 6 dni) - środki na opłatę miesięcznej raty kredytu oraz świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu.
 4. Assistance medycznego
  a) pomoc medyczną w zakresie wizyty lekarza Centrum Assistance, pielęgniarki w sytuacji, gdy ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi,
  b) pomoc domową,
  c) pomoc nad dziećmi,
  d) pomoc nad zwierzętami,
  e) dostęp do medycznych usług informacyjnych.

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie gwarantuje Kredytobiorcy ochronę ubezpieczeniową na wypadek:

 1. utraty pracy,
 2. całkowitej niezdolności do pracy,
 3. pobytu w szpitalu, spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą.
Dla kogo?
Okres umowy
Informacje dodatkowe
Zawarcie umowy
Warunki wypowiedzenia umowy

Opłaty i prowizje

Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo "z góry" za cały okres ubezpieczenia.
Wysokość składki za pierwszy okres ubezpieczenia wynosi:

 1. Dla okresu 24 miesięcy - 2,27% kwoty kredytu lub kwoty zadłużenia (w przypadku aktywnej umowy kredytu)
 2. Dla okresu 48 miesięcy - 3,25% kwoty kredytu lub kwoty zadłużenia (w przypadku aktywnej umowy kredytu)