Od 1 czerwca 2011 roku w iPKO wprowadzona została nowa propozycja ubezpieczenia turystycznego PZU, obejmująca ubezpieczenie turystyczne Wojażer - PZU Pomoc w podróży. Wszyscy Klienci, którzy skorzystali z oferty ubezpieczenia Wojażer przed 1 czerwca 2011 roku, do momentu wygaśnięcia polisy objęci są ochroną ubezpieczeniową na warunkach, na jakich zawarli umowę.

W ramach ubezpieczenia Wojażer - PZU Pomoc w Podróży ubezpieczysz siebie i bliskich podczas wyjazdu krajowego i zagranicznego w celu:

 • turystycznym
 • uprawiania sportów (również wyczynowo i wysokiego ryzyka): np. nurkowanie, jazda na nartach, wspinaczka w górach, surfing czy rafting
 • podjęcia nauki
 • podjęcia pracy

Ubezpieczenie Wojażer - PZU Pomoc w Podróży zapewnia ochronę w trakcie podróży oraz pobytu
w kraju bądź za granicą. Możesz je kupić z datą bieżącą lub przyszłą na okres od 1 dnia do 1 roku.
Jeśli ubezpieczasz się na dłużej niż 6 miesięcy, otrzymasz 20% zniżki.

Zakres podstawowy ubezpieczenia zapewnia pokrycie kosztów:

 • leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego w sytuacjach nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków, konsultacji medycznych, zabiegów ambulatoryjnych, lekarstw, środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, badań pomocniczych zleconych przez lekarza, pobytu w szpitalu, tj. leczenia, zabiegów i operacji
 • transportu medycznego do przychodni lub szpitala oraz miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej
 • leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów zapalnych
 • leczenia związanego z ciążą i porodem
 • naprawy albo zakupu protez (w tym dentystycznych) i okularów korekcyjnych
 • organizacji usług assistance w zakresie wybranym przez Ubezpieczonego Pakiet Rozszerzony, Pakiet Rodzina, Pakiet Dziecko/Osoba niesamodzielna, Pakiet Biznes, Pakiet Sport, Pakiet Rowerzysta

Dodatkowe korzyści

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  Ubezpieczonemu, który w następstwie nieszczęśliwego wypadku dozna 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, a w razie częściowego uszczerbku taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku. W razie śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie wypłacane jest w pełnej wysokości. Ubezpieczenie dostępne jest w sześciu pakietach: Rozszerzony, Rodzina, Dziecko/Osoba niesamodzielna, Biznes, Sport, Rowerzysta.
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
  PZU SA odpowiada za bagaż podróżny, który został utracony, zniszczony lub uszkodzony wskutek np. pożaru, huraganu i innych czynników zewnętrznych, zniszczenia lub uszkodzenia w czasie akcji ratowniczej, wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej, kradzieży z włamaniem lub rozboju oraz za przenośny sprzęt elektroniczny będący w posiadaniu ubezpieczonego podczas jego podróży Dodatkową opcją ubezpieczenia jest ubezpieczenie nart, snowboardu lub deski surfingowej w czasie użytkowania.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym podczas podróży zagranicznej
  Obejmuje pokrycie szkód (zarówno majątkowych jak i na osobie) wyrządzonych osobom trzecim w trakcie podróży zagranicznej, w związku z czynem niedozwolonym Ubezpieczonego lub osoby, za którą Ubezpieczony jest odpowiedzialny.
Zgłoszenie szkody
Dla kogo?

Ubezpieczenie turystyczne Wojażer jest przeznaczone dla klientów indywidualnych, podróżujących w kraju i za granicę. Pozwala ubezpieczyć zarówno siebie jak i inną osobę.

Jeśli wyjeżdżasz z rodziną lub swoimi podopiecznymi, pomyśl o kupieniu dodatkowego ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. W ten sposób ustrzeżesz się przed ponoszeniem kosztów związanych ze szkodami osobowymi i rzeczowymi wyrządzonymi przez towarzyszy podróży, za których jesteś odpowiedzialny.

Okres ubezpieczenia

Cena ubezpieczenia wynosi już od 5 zł w przypadku 5-cio dniowego wypoczynku w kraju i od 9 zł w przypadku 5-cio dniowego wyjazdu za granicę. W zależności od potrzeb masz możliwość wyboru sumy ubezpieczenia.

W przypadku umów dłuższych niż 6 miesięcy otrzymasz 20% rabatu.