Funkcje iPKO biznes | iPKO biznes features | iPKO biznes Eigenschafte

Właściwości serwisu | Service properties | Serviceeigenschaften

Autoryzacja | Authorisation | Genehmigung

Moduł administratora | Administration | Administration

Transakcje | Transactions | Transaktionen

Przelewy | Transfers | Übertragungsarten

Rachunki | Accounts | Konten

Karty debetowe | Debit Cards | Debitkarten

Kredyty i depozyty | Loans and deposits | Kredite und Einlagen

Inne | Others | Andere

✎ operacja, która może być potwierdzana/podpisywana poprzez aplikację mobilną / available for signature in the application / zur Unterschrift im Antrag verfügbar

★ dane dotyczące karty firmowej użytkownika aplikacji / access only to your company cards / Zugriff nur auf Ihre Firmenkarten