Opis

Syndyk masy upadłości AIRON INVESTMENT SA w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza przetarg

1. PRZEDMIOT PRZETARGU

Zorganizowana część przedsiębiorstwa upadłego położona w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8, w skład której wchodzą w szczególności:

- prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym oraz halą produkcyjno – magazynową, położonej w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8, oznaczonej, jako dz. nr 7/122 o pow. 2,8960 ha, KW nr BY1B/00181669/6;

- prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8, oznaczonej, jako dz. nr 7/179 o pow. 1,0827 ha, KW nr BY1B/00209084/4;

- prawo własności ruchomości stanowiących maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia środki transportu, wyposażenie biur i magazynów, elektronika, materiały w magazynie według operatu szacunkowego;

- inne prawa majątkowe, stanowiące wartość marki AIRON INVESTMENT S.A., wartość programu CAD, wartość programu SIGMA oraz wartość dokumentacji badawczo- rozwojowej;

z wyłączeniem przysługujących upadłemu należności, zobowiązań oraz środków w kasie i na rachunkach bankowych upadłego.

2. WARUNKI PRZETARGU

I. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu w postaci ZCP upadłego wynosi 45 000 000,00 złotychnetto.

II. Warunki uczestnictwa:

 1. Złożenie syndykowi w terminie do dnia 30.04.2021r do godz. 14.00 za pośrednictwem poczty na adres tutejszego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (XV Wydział Gospodarczy) ul. Toruńska 64a; 85-023 Bydgoszcz, w języku polskim pisemnej oferty w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej napisem – „Oferta przetargowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy sygn. akt XV GUp 74/18” z dopiskiem „Nie otwierać”, przy czym koperta zawierająca ofertę powinna zostać umieszczona w kolejnej kopercie z adresem Sądu. W przypadku składania oferty drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu przesyłki na podany wyżej adres.
 2. Wpłacenie do dnia 30 kwietnia 2021 roku wadium w wysokości 5.000.000 złotych, na rachunek bankowy syndyka masy upadłości w PKO BP SA nr: PL 71 1020 1462 0000 7502 0346 4831, przy czym decyduje data wpływu wadium na podany rachunek bankowy syndyka.

III. OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

 1. w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu oraz nr PESEL,
 2. w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna: nazwę oferenta z podaniem jego siedziby, formy organizacyjno- prawnej oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób, dokładny adres, numer telefonu oraz numery NIP i REGON,
 3. oferowaną cenę nabycia w PLN, której wysokość nie może być niższa niż cena wywoławcza,
 4. aktualny odpis z właściwego rejestru bądź ewidencji dotyczący oferenta (wygenerowany nie później niż na 7 dni przed dniem złożenia oferty),
 5. dowód potwierdzający wpłatę wadium w oryginale,
 6. w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości bądź oświadczenie, że zachodzą wymogi określone w art. 8 ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.),
 7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
 8. zobowiązanie w formie oświadczenia do pokrycia wszelkich kosztów i podatków związanych ze sprzedażą,
 9. wskazanie numeru rachunku bankowego oferenta, na który ma być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty,
 10. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności podejmowanych w procedurze przetargowej.

IV. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 6 maja 2021r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy ul. Toruńska 64a, sala nr 138, godz. 09.00;

V. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego – komisarza albo jego zastępcy, wyboru oferty dokonuje syndyk, a wybór ten wymaga zatwierdzenia prze sędziego – komisarza albo jego zastępcę;

VI. Oferenci mogą być reprezentowani przez pełnomocników posiadających oryginał udzielonego pełnomocnictwa albo poświadczony przez notariusza za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oprócz pełnomocnictwa pełnomocnik winien okazać aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS bądź odpis z innego rejestru albo ewidencji wykazujący umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy.

VII. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta jest zobowiązany do:

 • podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie czterech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza;
 • poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży;

VIII. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zaś oferentem zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie tygodnia od daty zatwierdzenia wyboru oferty albo stwierdzenia przez sędziego komisarza, że w wyniku braku ofert przetarg nie doszedł do skutku.

IX. Nieprzyjęcie oferty nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium;

X. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli:

 1. Wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez sędziego komisarza,
 2. Oferent zamieścił w złożonej ofercie nieprawdziwe dane,
 3. Wybrany oferent nie uiści ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do przedmiotu przetargu;

XI. Umowa sprzedaży lub przedwstępna umowa sprzedaży zostanie zawarta w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka;

XII. Zastrzega się prawo syndyka do odmowy dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny, a także prawo syndyka do wyboru oferty najkorzystniejszej według jego uznania dla masy w razie zaoferowania tej samej ceny nabycia przez co najmniej dwóch oferentów oraz podjęcia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy zaoferowali tę samą, najwyższą cenę nabycia;

XIII. Ogłoszenie oraz warunki i regulamin mogą zostać zmienione lub odwołane;

XIV. Oferty posiadające braki formalne zostaną pozostawione bez rozpoznania;

XV. Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez wgląd do sporządzonego oszacowania majątku w sekretariacie AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8 oraz poprzez wizję lokalną nieruchomości (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 695 384 192), informacji na temat przetargu udziela syndyk masy upadłości Grzegorz Floryszak.

XVI. W sprawach nieuregulowanych w warunkach przetargu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i prawa upadłościowego.