Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Maciej Nogalski

Kancelaria Komornicza nr VII w Wejherowie

84-200 Wejherowo J.III Sobieskiego 241

tel. 586721499  e-mail: wejherowo.nogalski@komornik.pl

www.nogalski.komornik.pl

  KM 2036/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW GD1W/00053434/4 ORAZ GD1W/00055653/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-05-2021r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Wejherowie Wydział I Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych, 84-200 Wejherowo, ul. Wniebowstąpienia 4, piętro I sala nr 144, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  

  • położonej: 84-213 BRZEŹNO LĘBORSKIE,
  • w skład, której wchodzą działki gruntu nr 175/11, 176/2, 177/3, 175/10, łącznego obszaru 949353 m2ze złożem kopaliny, która jest objęta prawem własności nieruchomości gruntowej i działka nr 177/1, obszaru 34602 m2
  • dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD1W/00053434/4, GD1W/00055653/9

Suma oszacowania wynosi 19 886 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    14 914 575,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest1 988 610,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gdyni 71 10201853 0000 9102 0143 1808  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08.00 do godz.18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, Wydział I Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych, 84-200 Wejherowo, ul. Wniebowstąpienia 4, od godz. 8.30 do godz.15.00 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor Komorniczy
Michał Wiśniewski

Asesor Komorniczy
Artur Wojtasik

Asesor Komorniczy
Alicja Ejsmont

Komornik Sądowy
Maciej Nogalski

 

Źródło: Licytacja komornicza