Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Robert Hański (tel. 683835136 ) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-10-20l8r o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim mającego siedzibę przy ul. Piastów 10 L w sali nr 111 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego.

Lokal mieszkalny o pow. 50,90 mkw położony w Gubinie przy ul. Wojska Polskiego 12 w skład którego wchodzą 2 pokoje, kuchnia, łazienka z w.c., przedpokój , do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,60 m. kw. 

Suma oszacowania  wynosi 115 000,00 zł, zaś cena   wywołania jest   równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 250,00 zł. Licytant   przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 500,00zł. Kwotę rękojmi należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg gotówką lub na konto komornika na koncie komornika najpóźniej dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Sposób korzystania z nieruchomości, oraz szczegółowy opis stanu prawnego i faktycznego przedmiotu licytacji został zamieszczony w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego, stanowiącym integralną część protokołu opisu i oszacowania zajętej nieruchomości.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Krośnic Odrzańskim przy ul.Piastów 10 L pok. 111 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Numer oferty: L/15/N/09/18
Region: zachodniopomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal mieszkalny