Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Piotr Szadkowski z-ca Łukasz Rogosz (tel. 77 472 20 25 ) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-07-2018r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 5 w sali nr 216 odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego położonego: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Grunwaldzka 63, dla którego SĄD REJONOWY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 151 890,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania wynosi 113 917,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 189,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z art 953 § 1 pkt. 4 kpc rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Komornik wskazuje, iż rękojmię można uiścić także w gotówce w kasie komornika lub na konto komornika. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Żeromskiego 5 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/423310

Numer oferty: L/9/N/06/18
Region: opolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal mieszkalny