Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tadeusz Radecki (tel. 22 7502073 ) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-08-2018 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 204 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 3344m2, dz. ew. nr 73 w obrębie 03-05 Konstancin-Jeziorna, położonej na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oraz w części na terenie przeznaczonym pod zieleń nieurządzoną, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym odznaczającym się znacznym zużyciem technicznym o powierzchni zabudowy 9m2, położonej: 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Chylicka, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA5M/00432431/9.

Suma oszacowania wynosi 1 667 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 111 340,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 166 700,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie 79 10201026 0000 1602 0164 7536. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Piasecznie przy ul. Kościuszki 14 w informacji odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Sygnatura akt sądowych: I Co 647/17.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/427467

 

Numer oferty: L/1/DWK/N/06/18
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: działka